Pressupost d'ingressos

Estat d'ingressos segons la seva classificació econòmica

INGRESSOS SEGONS LA CLASSIFICACCIÓ ECONÒMICA 32.343.655,00€
Ingressos operacions corrents 31.596.000,00€
C1. Impostos directes 14.475.000,00€
C2. Impostos indirectes 500.000,00€
C3. Taxes i altres ingressos 6.424.100,00€
C4. Transferencies corrents 9.063.400,00€
C5. Ingressos patrimonials 1.133.500,00€
Ingressos en operacions de capital 746.655,00€
C6. Alienació inversions reals 0,00€
C7. Transferencies de capital 746.655,00€
Ingressos en operacions financeres
C8. Actius financers 1.000,00€
C9. Passius financers 0,00€

Distribució del pressupost d'ingressos segons la seva classificació econòmica

 

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 09 febrer 2021


11.1.a

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Pressupost d'ingressos