Declaració de béns i activitats

L'alcalde i els regidors i regidores de l'Ajuntament, en compliment de les seves obligacions com a càrrecs electes locals, presenten les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats, en el Registre d'Interessos dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Vila-seca. Els càrrecs electes han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat i quan es produeixin modificacions sustancials.  

L'accés al Registres d'Interessos dels càrrecs electes, custodiat a la Secretaria General de l'Ajuntament, es regeix per llur normativa específica.

La situació patrimonial dels electes locals es pot consultar mitjançant la Declaració de bens patrimonials i la Declaració d'activitats que puguin proporcionar altres ingressos i que trobareu adjuntes a la part inferior d'aquesta pàgina. 

D'altra banda, també es poden consultar les Retribucions i indemnitzacions a membres de la Corporació, que són les següents:

De conformitat amb l'Article 75 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/85 de 2 d'abril, s'estableixen les retribucions i indemnitzacions que tot seguit s'esmenten i que hauran de percebre els regidors que composin la Corporació municipal per l'exercici present, segons acord plenari del 18 de juliol de 2019.
 
Les percepcions en concepte d'indemnitzacions a percebre pels membres de la Corporació en el desenvolupament de les seves funcions, són les següents:
 • Indemnitzacions per assistència a sessions
  • Per sessió plenaria (tots els regidors): 380,00€
  • Per sessió de la Junta de Govern Local (tots els regidors membres): 332,50€
  • Per sessió de Comissió Informativa Permanent, excepte la de Cultura i Esport, per sessió de la Comissió Especial de Comptes i per sessió dels òrgans dels Patronats municipals: 266,00 €
  • Per sessió de la Junta de Portaveus: 108,00€
 • Assignacions a Grups Polítics
  • S'atribueix a cada grup polític dels que composen la Corporació una dotació econòmica per cobertura de despeses generals de la seva activitat a raó de 4.000,00 € per cada grup i 2.200,00 € més per cada regidor, d'acord amb allò que estableix l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. D'aquesta manera, l'import anual d'aquesta assignació és de 66.200 euros i els grups municipals beneficiaris són: Vila-seca Segura, Ciudadanos, Vila-seca en Comú, Decidim Vila-seca i Partit dels Socialistes de Catalunya.
  • Aquesta assignació tindrà caràcter anual i naturalesa de subvenció incondicionada i es destinarà a finançar les despeses de funcionament pròpies del grup i amb les estipulacions previstes en l'esmentat article 73.3 de la Llei 7/85. 
 • Establiment de dedicacions exclusives i parcials
  • De conformitat amb el previst a la Llei 7/85 s'estableix les següents dedicacions exclusives i parcials:
   • 1r.- L'Alcalde, dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 58.372,36 €, repartides en 14 pagues. 
   • 2n.- La Sra. Regidora delegada de l'Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques, dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 56.000,00 €, repartides en 14 pagues.
   • 3r.- La Sra. Regidora delegada de l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana, dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 56.000 euros, repartides en 14 pagues.
   • 4t.- El Sr. Regidor delegat de l'Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, dedicació parcial del 90%, amb una retribució bruta anual de 50.400,00 € repartides en 14 pagues.
   • 5è.- La Sra. Regidora delegada d'Assumptes del Nucli de la Pineda, dedicació parcial del 60%, amb una retribució bruta anual de 28.800,00 € repartides en 14 pagues.
   • 6è.- El Sr. Regidor delegat d'Esport, dedicació parcial del 60%, amb una retribució bruta anual de 28.800,00 € repartides en 14 pagues.
   • 7è.- Resultarà incompatible la percepció de la dedicació exclusiva i parcial amb qualsevol altra indemnització o emolument dels previstos a l'apartat I.
   • 8è.- Mensualment els serà abonada, automàticament, la retribució corresponent, sense necessitat d'acreditació.

Etiquetes
11.1.d, 7, 76, 8

Data de publicació/actualització: 28 agost 2019


11.1.d
76
7

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Declaració d'activitats i bens patrimonials