Règim de Comunicació d'obres

Descripció

Si voleu realitzar petites obres al vostre habitatge o local, heu de realitzar aquest tràmit.

Estan subjectes a comunicació prèvia els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres següents:

 • Obres d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents que no suposen una afectació exterior de l'edifici o construcció.
 • La construcció i instal·lació de murs i tanques en sòl urbà.
 • La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • La col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions en sòl urbà.
 • El canvi d'ús d'edificis i d'instal·lacions.

 

Qui el pot demanar?

La persona, física o jurídica, que sigui promotora de les obres.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial o telemàtic

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església, 26 (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

Cal que ompliu el formulari de sol·licitud de règim de comunicació d'obres i que adjunteu els documents següents:

 • Projecte redactat per tècnic competent i visat, en el cas que per la naturalesa de les obres aquest sigui preceptiu.
 • El projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s'ajusten a la normativa urbanística.
 • Memòria. En aquesta s'haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística, així com una descripció detallada de l'actuació a executar. La memòria podrà formar part del projecte descrit en el paràgraf anterior.
 • Plànols a escala adequada que deixin constància de les actuacions a desenvolupar. En el cas de que sigui preceptiva la presentació d'un projecte tècnic, s'inclouran en el mateix.
 • Justificant del dipòsit de la fiança de residus, en el cas que per la naturalesa de les obres aquesta sigui preceptiva.
 • Justificant de l'autoliquidació dels drets municipals, en el cas que l'Ordenança Fiscal així ho determini.
 • Declaració responsable signada pel promotor de les obres
 • Declaració responsable signada pel tècnic director de les obres (en el cas que sigui necessari)

 


Documentació a aportar

Model de Comunicació d'obres (document pdf)

Model de Declaració responsable del promotor (document pdf)

Model de Declaració responsable del tècnic (document pdf)

Condicions generals per al règim de comunicació d'obres (document pdf)

 

Preu

Les comunicacions d'obres amb un pressupost inferior a 3.000 € estan exemptes del pagament de qualsevol tribut municipal.

Les comunicacions d'obres amb un pressupost entre 3.001 i 6.010 € estan exemptes del pagament de la taxa per llicències urbanístiques, però estan subjectes al pagament de l'impost de construccions, instal.lacions i obres.

També estan exemptes de la taxa per llicències urbanístiques altres tipus d'obres que podeu consultar directament en el Servei Administratiu d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Més informació

Per tal que la comunicació prèvia es consideri realment efectuada, i per tant, possibiliti l'actuació, s'haurà d'adjuntar la documentació prevista en l'ordenança sobre el règim de comunicació prèvia d'obres (document pdf). En altre cas, s'entendrà com a no efectuada.

També s'hauran de complir les condicions generals per al règim de comunicació d'obres (document pdf).

 


Data de publicació/actualització: 02 juliol 2020