Oferta pública d'ocupació

En aquesta pàgina podeu consultar-hi l'oferta pública d'ocupació  de l'Ajuntament de Vila-seca, així com les diferents convocatòries de selecció de personal.

Abans d'aprovar la convocatòria d'un procés selectiu, cal aprovar i publicar un acte administratiu mitjançant el qual l'Administració dona a conèixer a la ciutadania quines places té intenció de convocar i mitjançant quin sistema. És l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ.

L'oferta pública d'ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Per determinar quines places ha d'incloure l'oferta pública, l'Administració s'ha de subjectar tant al TRLEBEP com a les lleis de pressupostos generals de l'Estat de cada any.

L'execució de l'oferta pública d'ocupació ha de fer-se dins el termini de tres anys. Aquest termini màxim s'ha de comptar a partir de la data de la publicació en el butlletí oficial corresponent. Els processos selectius s'iniciaran un cop s'hagin aprovat les corresponents convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat. Al mateix temps, es publicaran al web de la corporació.

Com que la naturalesa jurídica de l'oferta pública d'ocupació és la d'un acte administratiu, els seus efectes finalitzen amb la convocatòria i la resolució dels processos selectius que conté. Per això, si un cop finalitzat el procés selectiu les places queden vacants, per poder-les tornar a convocar caldrà incorporar-les a una nova oferta pública.

 

Properament podreu consultar, accedir i tramitar la inscripció a les convocatòries i processos de selecció per a cobrir les places de l'Oferta Pública d'ocupació, a través del NOU portal d'oferta pública d'ocupació.

Actualment hi podeu consultar l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ per a l'any 2020.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ


 

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

 MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA 2020

CAP DE SERVEIS TERRITORIALS I PLANIFICACIÓ

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

 

 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS I RÈGIM INTERN

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

 

RESPONSABLE DE GESTIÓ DOCUMENTAL I INNOVACIÓ

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

 

PROMOCIÓ INTERNA 2020

SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Annex 1. Temari.

Publicació DOGC. Convocatòria.

Data presentació instàncies: 5-8 al 24-8.2020

Publicació BOE. Convocatoria.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Canvi en el lloc de convocatòria del Tribunal qualificador i en el lloc de la primera prova establert en el Decret anterior.

Per raons logístiques s'ha canviat l'ubicació de la convocatòria del Tribunal i del lloc de la prova que figura en el Decret. Serà al  CARRER DE LA FONT, 12 DE VILA-SECA (CASA DELS OBRERS)

Acta núm.1. Constitució Trbunal. Resultats 3r i 4rt exercici. Mèrits

 

ADMINISTRATIU/VA. C1

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Publicació DOGC. Convocatòria.

Publicació BOE. Convocatoria.

Data de presentació instàncies: del 22-8 al 10-09-2020

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES QUE FORMARAN PART DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA

La relació dels llocs de treball oferts en el Pla d'Ocupació Municipal objecte d'aquesta convocatòria són els següents:

Lloc de treball Grup Mesos Jornada Núm. places
Encarregat/da AP 6 32h/setmanals 1
Peó/na de serveis generals AP 6 28h/setmanals 8
Auxiliar serveis AP 6 28h/setmanals 2
Prospector/a habitatges C1 6 28h/setmanals 2
Agent cívic/a C2 3 32h/setmanals 6
Pilot drone C1 6 32h/setmanals 1
Tècnic/a suport promoció i foment Ocupació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a polítiques d'Acció Social i Participació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a de suport Polítiques d'Igualtat A2 6 28h/setmanals 1
Suport àrea de Cultura coneixem. i Rel. Cíviques C1 6 28h/setmanals 1
Suport dinamització i promoció activitats comercials C1 6 28h/setmanals 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I REQUISITS

Període per a presentar les sol·licituds del 21 de juliol al 4 d'agost.

Model de sol·licitud per a presentar-se a les convocatòries

Relació definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu dels llocs de treball d'Agent cívic i Pilot de drone