Sol·licitud d'exercici del dret de limitació al tractament de les dades personals

Què permet?

Demanar al responsable del tractament que limiti o suspengui el tractament de les dades de la persona interessada, quan es compleixi alguna de les condicions següents:

  • La persona interessada impugna l'exactitud de les dades o exerceix el seu dret d'oposició, durant el termini que permeti al responsable determinar si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, fet que determinaria la supressió de les dades, però la persona interessada s'hi oposa i en sol·licita que se'n limiti l'ús.
  • El responsable del tractament ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessiti per formular, exercir o defensar reclamacions.
  • La persona interessada s'hagi oposat al tractament de les seves dades, per motius relacionats amb la seva situació particular segons s'indica a l'art. 21.4 del RGPD.

Mentre dura la limitació, el responsable ha de conservar les dades de la persona interessada i només pot tractar-les en els casos següents:

  • Amb el consentiment de la interessada.
  • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
  • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
  • Per raons d'interès públic important de la Unió Europea o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de fer constar la limitació del tractament en els seus sistemes d'informació i l'ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. Si la persona interessada ho sol·licita, el responsable l'informarà de la identitat d'aquests destinataris.

Abans de l'aixecament de la limitació, el responsable n'informarà a la persona interessada.

Qui el pot demanar?

El mateix interessat, convenientment identificat, o un representant, també identificat, en els casos següents: menors de 14 anys, més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, persones amb discapacitat o per voluntat del mateix afectat.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Com es pot demanar i què cal aportar?

En tractar-se d'un dret personalíssim, cal assegurar que l'exerceix la persona interessada o el seu representant legal, per aquest motiu, en utilitzar signatura electrònica qualificada no cal aportar cap altre document identificatiu. 

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment o, alternativament per qualsevol altre modalitat prevista a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  1. Electrònicament: accediu al formulari de sol·licitud, empleneu-lo d'acord amb les instruccions.
  2. Presencialment: ompliu el formulari de sol·licitud, imprimiu-lo i presenteu-lo a les oficines d'assistència en matèria de Registre de l'Ajuntament.

Quin és el termini per respondre?

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini d'un mes per respondre, tant si les dades estan disponibles com si no. Abans de que finalitzi aquest període, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, on es comunicarà a l'interessat el motiu de la dilació.

Si passat aquest temps no hi ha resposta o no hi esteu d'acord amb el sentit d'aquesta podeu adreçar-vos a dpd@vila-seca.cat des d'on la persona Delegada de protecció de dades (DPD) us resoldrà les vostres consultes o queixes. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web.

Quin cost té?

És gratuït.
No obstant, en el cas que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu, es podrà cobrar un preu raonable o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud (art. 12.5 RGPD).