Comunicació de tercers creditors

Descripció

Es tracta de la comunicació de l'alta i actualització de les dades d'identificació i les dades bancàries de tercers creditors de l'Ajuntament de Vila-seca i dels seus patronats.
 
Tenen la consideració de tercers creditors, les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades que es relacionin amb l'Administració Pública de l'Ajuntament de Vila-seca i els seus patronats, que se'ls reconegui obligacions per qualsevol concepte (factures, certificacions, subvencions, devolució ingressos indeguts, etc.).
 

Canals de presentació

Com podeu fer el tràmit per la Seu?

Podeu emplenar el formulari en PDF de la Seu electrònica i adjuntar-lo, juntament amb altres que trobareu a l'apartat "Documentació a aportar", a una instància


Documentació a aportar

La documentació que els interessats han de presentar a través del registre electrònic ja sigui en format telemàtic o en paper, és la següent:
 

a) Instància genèrica juntament amb la comunicació d'alta o modificació de tercers creditors -ambdues es poden descarregar en format PDF des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-seca-.

b) Per a modificacions de denominació de persones jurídiques cal adjuntar còpia de l'escriptura on quedi constància del canvi societari succeït.

c) Documentació acreditativa – DNI, NIE o passaport, les persones físiques, si es presenta en paper.

d) L'acreditació de les dades bancàries per a persones físiques, en cas d'ALTA o modificació, tant presencial com telemàticament, s'ha de realitzar mitjançant algun dels següents documents:

  • Preferentment, certificat bancari emès per l'entitat financera corresponent, signat i segellat.
  • Justificant bancari – fotocòpia llibreta d'estalvis- en el que consti el titular del compte i el codi de compte bancari ( 24 dígits)
  • Addicionalment, si el compte bancari correspon a un banc estranger ha d'aportar certificat bancari indicant Swift i IBAN obligatori per a transaccions internacionals (34 dígits).

e) L'acreditació de les dades bancàries per a persones jurídiques, en cas d'ALTA o modificació, que obligatòriament s'han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica, s'ha de realitzar mitjançant algun dels següents documents:

  • Certificat bancari emès per l'entitat financera corresponent, signat i segellat o amb signatura electrònica.
  • Addicionalment, si el compte bancari correspon a un banc estranger ha d'aportar certificat bancari indicant Swift i IBAN obligatori per a transaccions internacionals (34 dígits).

f) En el cas de modificació del compte bancari, és obligatori, identificar a través de la sol·licitud formalitzada (apartat IV) el número de compte que s'ha de donar de baixa.


Data de publicació/actualització: 02 juny 2020


Arxius relacionats