Enllumenat públic

L'enllumenat públic és un servei obligatori destinat als ciutadans que permet la visió nocturna mitjançant la il·luminació artificial. Té la finalitat de facilitar l'activitat de la ciutadania, donant-li seguretat i confort en hores en què no es disposa d' il·luminació solar.

Parcs públics

Gestió del servei de conservació, manteniment i neteja dels parcs i jardins públics incloent tot l'arbrat viari i les instal·lacions de reg associades al servei.

Clavegueram

Aquest servei consisteix a garantir l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, mitjançant la xarxa de sanejament municipal en tot l'àmbit de la trama urbana consolidada del municipi.

Neteja viària

És el servei municipal que s'encarrega de la neteja dels carrers i espais públics per garantir unes bones condicions d'ornat i salubritat. Un bon servei de neteja comporta una molt bona imatge de la ciutat per part dels propis habitants i molt especialment per part dels seus visitants.

Biblioteca Pública de Vila-seca

La Biblioteca de Vila-seca és un servei públic municipal d'accés lliure i gratuït. Té com a principal objectiu atendre les necessitats d'informació, formació i lleure dels ciutadans. És un equipament cultural necessari per a l'exercici de la democràcia i per a la cohesió social.

Recollida de residus

Aquest servei consisteix en el buidat dels diferents tipus de contenidors que hi ha a la ciutat i el corresponent transport dels residus recollits fins a les diferents plantes de tractament, de cara al seu reciclatge o bé valorització.