Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

NOM DEL SERVEI: Recollida de residus

REGIDORIA RESPONSABLE: Regidoria de Serveis Generals i de Seguretat Pública

DESCRIPCIÓ:

El servei té per objecte la recollida, càrrega i transport fins als centres convinguts (plantes de reciclatge, centres de transferència, plantes de compostatge, deixalleria, etc.) de les diferents fraccions:

- Fracció resta.

- Recollida selectiva, que compren les següents fraccions residuals

 • Fracció orgànica
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos de plàstic, llaunes i brics

 

Procedents de:

 • Residus municipals domèstics, produïts pels habitants del terme municipal de Vila-seca
 • Residus municipals produïts per activitats comercials i de serveis com ara; hotels, restaurants, bars, botigues, comerços, etc.
 • Residus produïts per escoles públiques i privades
 • Residus produïts per edificis i instal·lacions públiques.
 • Residus produïts per oficines i despatxos professionals
 • Residus sòlids, assimilables a domèstics, produïts per les industries i tallers ubicats e les zones i sectors de la recollida de Vila-seca
 • Recollida dels residus del mercat municipal, fires i mercats ambulants
 • Residus procedents del servei de neteja viaria i de la neteja de la platja

El servei també gestiona la deixalleria fixa i mòbil, actuant aquestes com centres de recepció, classificació i transferència de residus, donat servei a particulars, comerços i altres petits productors. Els residus recollits i convenientment separats segons la seva tipologia són transportats fins als centres de gestió establerts.
Així mateix, es realitza la vigilància i control ambiental del servei.
 

FORMA DE GESTIÓ: Concessió de servei públic

ORGANITZACIÓ:

RESPONSABLES DE LA GESTIÓ: Ajuntament de Vila-seca
Àrea de Serveis Públics
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca - Tarragona
Tel. 977 30 93 00
Fax. 977 30 93 01
https://seuelectronica.vila-seca.cat
ajuntament@vila-seca.cat

A QUI ADREÇA: A tota la població en general.

SITUACIÓ AL MUNICIPI: El servei de recollida de residus té un àmbit d'actuació que compren els nuclis urbans de Vila-seca, La Pineda i La Plana.

DADES DE CONTACTE:

Ajuntament de Vila-seca
Àrea de Serveis Públics
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca - Tarragona
Tel. 977 30 93 00
Fax. 977 30 93 01
https://seuelectronica.vila-seca.cat
ajuntament@vila-seca.cat

 

URBASER S.A
C/ Vilafortuny, 6, nau 3, Parc Tecnològic i de Serveis l'Alba
43480 Vila-seca – Tarragona
Tel. 977 39 30 74
Fax. 977 39 31 12
http://su.urbaser.com/vila-seca/
vilaneta@urbaser.com

CONDICIONS ACCÉS: Lliure accés.

REGIM ECONOMIC: Taxa d'escombreries

PREU:

Preus establerts a l'Ordenança Fiscal número 15:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/web/guest/ordenances-2015

A) Estaran exempts, de conformitat amb els articles 9 i 24.4 del RDL 2/2004, aquelles persones que, depenent de la seva capacitat econòmica, compleixin les condicions que s'indiquen a continuació.

Per a la valoració de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es tenen en compte els ingressos provinents de les pensions així com el patrimoni de la unitat familiar, amb exclusió dels ingressos provinents de les ajudes a la dependència.

Per accedir a la bonificació, s'hauran de complir els següents requisits:
 • Ser pensionista o jubilat, que visqui sol o que el seu cònjuge/parella no acrediti ingressos
 • Tenir la residència habitual en el domicili pel qual se sol·licita la bonificació
 • Tenir una antiguitat de cinc anys d'empadronament al municipi
 • No tenir ingressos superiors a 13.551,30 euros/any (SMIx1,5x14)(*)
 • No ser propietari d'altres habitatges o immobles
 • No ser deutor de l'Ajuntament per cap concepte

(*) Aquest import s'actualitzarà anualment per la disposició legal que el regula.

Per a accedir a dita bonificació, s'haurà de presentar la documentació següent:
 • Còpia de l'última declaració de Renda. En el seu defecte, un certificat que acrediti els ingressos que es percebin,o  una declaració jurada
 • Certificat de béns (a subministrar per l'Ajuntament)
 • Certificat de convivència (a subministrar per l'Auntament)

Per gaudir de l'exempció, s'haurà de dirigir la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.

B) Restaran exempts de la taxa aquells immobles que, d'acord amb la inspecció que realitzi el tècnic municipal, siguin cases ruïnoses, sempre que es demostri que no hi viu ningú i estiguin donades de baixa d'electricitat i aigua i no es trobin en condicions d'obtenir la corresponent cèdula d'habitabilitat.

Presentació de sol·licituds: la sol·licitud de bonificació s'haurà de presentar anualment al Registre General de l'Ajuntament en el model normalitzat, com a màxim fins l'últim dia del mes de febrer.

 

Formulari electrònic de proposta d'actuació, millora o suggeriment

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


9.1.j
23

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text i pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Serveis municipals