Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

NOM DEL SERVEI: Clavegueram

REGIDORIA RESPONSABLE: Regidoria de Serveis Generals i de Seguretat Pública

DESCRIPCIÓ:

Aquest servei consisteix en garantir l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, mitjançant la xarxa de sanejament municipal en tot l'àmbit de la trama urbana consolidada del municipi.

El servei contempla totes les tasques de manteniment i correctiu i que es resumeixen a continuació:

Manteniment preventiu:

  • Neteja preventiva de la xarxa de residuals i pluvials
  • Neteja preventiva d'escomeses d'edificis públics
  • Neteja de dipòsits, basses i estacions de bombeig
  • Neteja, manteniment i conservació de fonts públiques, dutxes i rentapeus
  • Neteja, manteniment y conservació de fonts ornamentals

Manteniment correctiu:

  • Actuacions correctives a la xarxa de sanejament i estacions de bombeig
  • Desembussaments de la la xarxa de clavegueram i urgències
  • Desembussaments d'escomeses d'edificis públics

També es objecte del present servei l'execució d'escomeses particulars per a connectar a la xarxa de sanejament quant al seu recorregut pel sòl públic.

 

FORMA DE GESTIÓ: Contracte de servei

ORGANITZACIÓ:

 

 

 

RESPONSABLES DE LA GESTIÓ: Ajuntament de Vila-seca
Àrea de Serveis Públics
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca - Tarragona
Tel. 977 30 93 00
Fax. 977 30 93 01
https://seuelectronica.vila-seca.cat
ajuntament@vila-seca.cat

A QUI ADREÇA:

A totes les persones que tinguin la condició de propietari o arrendador ja sigui d'habitatge, local comercial, activitat al polígon tecnològic i de serveis, hotels, etc., en la trama urbana consolidada.

 

 

SITUACIÓ AL MUNICIPI: En totes les vies i espais públics en sòl del terme municipal.

DADES DE CONTACTE: Ajuntament de Vila-seca
Àrea de Serveis Públics
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca – Tarragona
Tel. 977 30 93 00
Fax. 977 30 93 01
https://seuelectronica.vila-seca.cat
ajuntament@vila-seca.cat

 

UTE AQUAMBIENTE & ACSA
Carrer del Mas Calvó, 2
43480 Vila-seca – Tarragona
Tel. 977 39 08 73 (assistència telefònica als usuaris de dilluns a divendres de 9 a 13h)

CONDICIONS ACCÉS:

- En primer lloc, s'ha de sol·licitar autorització per escrit per a la connexió a la xarxa de clavegueram a les oficines d'atenció al públic de l'empresa responsable del servei en aquest cas, UTE AQUAMBIENTE & ACSA, situada al carrer del Mas Calvó, 2, 43480 Vila-seca – Tarragona.

- Acte seguit, s'ha d'abonar l'import de les obres de connexió de les escomeses domiciliàries en funció del preu públic que es recull a l'ordenança fiscal núm. 24, que va en funció del diàmetre de la canonada i de la longitud entre la façana de l'edifici fins a la canonada o pou de clavegueram.
 

REGIM ECONOMIC: Taxa aplicada a la prestació del servei.

PREU:

Preus establerts en l'Ordenança Fiscal número 24:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/web/guest/ordenances-2015

Formulari electrònic de proposta d'actuació, millora o suggeriment

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 03 maig 2019


9.1.j
23

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text i pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Serveis municipals