Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

NOM DEL SERVEI: Abastament domiciliari d'aigua potable

DESCRIPCIÓ:

La gestió del servei d'abastiment d'aigua domiciliària al municipi de Vila-seca es realitza mitjançant una Mancomunitat gestora dels recursos hídrics entre els municipis de Salou i Vila-seca.

L'abastament d'aigua potable és un servei bàsic en el que l'objectiu prioritari és satisfer les necessitats domiciliàries dels habitatges de la població urbana, així com també altres usos com són el comercial, industrial, instal·lacions turístiques, etc., i de protecció contra incendis, fonts públiques, fonts ornaments i regs de parcs i jardins.

L'aigua potable subministrada ha de reunir les característiques fisicoquímiques i microbiològiques que la fan apta per al consum humà o animal sense el risc de contraure malalties. Per atorgar la qualificació d'apta o no apta s'efectuen anàlisis a partir del pla de mostreig analític que disposa el Reial Decret 140/2003.

Pel que fa als subministraments d'aigua per a usos industrials, agrícoles i regatges es donen en l' únic cas en que les necessitats ho permetin, donat que resten subordinats a les exigències del consum domèstic.

ORGANITZACIÓ:

RESPONSABLES DE LA GESTIÓ: Mancomunitat gestora de recursos hídrics de Salou i de Vila-seca

Plaça de Marià Manent, núm. 1
43840 Salou - Tarragona
Tel. 977 351134
Fax. 977 351164
https://seuelectronica.vila-seca.cat
mancomunitatgestorarecursoshidrics@gmail.com
 

A QUI ADREÇA:

A totes les persones que tinguin la condició de propietari o arrendador ja sigui de habitatge, local comercial, activitat en el polígon tecnològic i de serveis, hotels, etc., en la trama urbana consolidada.

SITUACIÓ AL MUNICIPI: A totes les vies i espais públics en sòl urbà del terme municipal.

DADES DE CONTACTE:

Mancomunitat gestora de recursos hídrics de Salou i de Vila-seca

Plaça de Marià Manent, núm. 1
43840 Salou - Tarragona
Tel. 977 351134
Fax. 977 351164
https://seuelectronica.vila-seca.cat
mancomunitatgestorarecursoshidrics@gmail.com

- SOREA S.A.U

C/ Mas Calvó, 2
43480 Vila-seca – Tarragona
Tel. d'Atenció al client: 902 25 00 70
Tel per facilitar lectures: 900 81 61 01
Tel. d'Incidències: 900 30 40 70
Tel. de reclamacions: 900 40 50 70
http://sorea.aguasonline.es/ca/inicio

CONDICIONS ACCÉS: Els ciutadans podran donar d'alta el servei, presentant la documentació necessària, segons el tipus d'habitatge o l'ús que se'n fa. En totes les diferents gestions (altes, baixes i canvis de titular) serà necessari presentar el CIF o DNI.

Per donar d'alta habitatges de primera ocupació serà necessari presentar:

 • Escriptura de la propietat o contracte de lloguer
 • Llicència 1a ocupació
 • Cèdula habitabilitat
 • Domiciliació bancària
 • Butlletí instal·lació subscrit per l'instal·lador autoritzat i visat pels Serveis Territorials d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya o certificat tècnic de la mateixa del Director de l'obra
   

PREU: Preus establerts a l'Ordenança Fiscal número 23:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/web/guest/ordenances-2013

Seran objecte de bonificació:
 • Les famílies que tinguin tres o més fills, tots ells menors de 21 anys, i que estiguin empadronats en el mateix domicili de manera que els 15m3/trimestrals primers que es consumeixin per damunt dels mínims, se'ls aplicarà la tarifa de subministrament del preu mínim
 • Els edificis i centres que allotgin serveis públics, de beneficència, de seguretat, de docència pública i els municipals
   

Formulari electrònic de proposta d'actuació, millora o suggeriment

MÉS INFORMACIÓ:

L'administració pública ha creat una base de dades, d'accés públic denominat SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo) on es publica el resultat analític de les aigües subministrades.

Accés a SINAC: http://sinac.msc.es/SinacV2/

 

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 03 maig 2019


9.1.j
23