Resolucions i decrets

Actes administratius dictats per l'alcalde en l'exercici de les seves competències.