Pressupost d'ingressos

Estat d'ingressos segons la seva classificació econòmica

INGRESSOS SEGONS LA CLASSIFICACCIÓ ECONÒMICA 30.570.500,00€
Ingressos operacions corrents 30.569.500,00€
C1. Impostos directes 13.646.000,00€
C2. Impostos indirectes 450.000,00€
C3. Taxes i altres ingressos 6.919.500,00€
C4. Transferencies corrents 8.404.000,00€
C5. Ingressos patrimonials 1.150.000,00€
Ingressos en operacions de capital 0,00€
C6. Alienació inversions reals 0,00€
C7. Transferencies de capital 0,00€
Ingressos en operacions financeres
C8. Actius financers 1.000,00€
C9. Passius financers 0,00€

Distribució del pressupost d'ingressos segons la seva classificació econòmica

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 20 gener 2020


11.1.a

FORMAT:

Pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Pressupost d'ingressos