Pressupost de despeses

Estat de despeses segons la seva classificació econòmica

DESPESES SEGONS LA CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 32.343.655,00€
Despeses operacions corrents 31.142.655,00€
C1. Despeses de personal 10.250.000,00€
C2. Despeses en bens corrents i serveis 15.851.935,00€
C3. Despeses financeres 27.000,00€
C4. Transferencies corrents 5.013.720,00€
C5. Fonts contingencia i altres imprevistos 0,00€
Despeses en operacions de capital 1.200.000,00€
C6. Inversions reals 1.200.000,00€
C7. Transferencies de capital 0,00€
Despeses en operacions financeres 1.000,00€
C8. Actius finacers 1.000,00€
C9. Passius financers 0,00€

Distribució del pressupost de despeses segons la seva classificació econòmica

 

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 09 febrer 2021


11.1.a

FORMAT:

Pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Pressupost de despeses