Modificacions del pressupost

En aquest apartat es publica un quadre resum de les modificacions del pressupost per capítols. 

Etiquetes
23, 38

Data de publicació/actualització: 12 maig 2020


38
23