Modificacions del pressupost

En aquest apartat es publica un quadre resum de les modificacions del pressupost per capítols. 

Etiquetes
23, 38

Data de publicació/actualització: 11 març 2021


38
23