Comissió Informativa de Serveis al Territori i Planificació

 • Planejament urbanístic municipal i supramunicipal, infraestructures locals i supralocals.
 • Gestió i disciplina urbanística.
 • Intervenció en l'edificació i control d'obres.
 • Planificació i contractació de projectes d'obres, equipaments i serveis municipals.
 • Patrimoni Històric i Monumental.
 • Gestió Patrimoni Municipal del Sòl.
 • Planificació d'habitatges de protecció pública.
 • Gestió, manteniment i millora dels edificis i equipaments municipals.
 • Mobilitat.
President: Xavier Farriol Roigés
Membres:: Manuela Moya Moya, Josep Toquero Pujals, Cristina Cid Salvert, Àngels Poblet Antonio, Concepción Dolores Insa Gracia, Miguel Angel Hidalgo Gutierrez, Sandra Gonzalez Rodriguez, Nuria Miret Puyal, Marta Roldán Crespo, Josep Forasté Casas, Robert Rodriguez Fibla, Anabel Margalef Alpert

Comissió Informativa de Cultura i Esport

 • Planificació i gestió de les activitats culturals municipals.
 • Promoció i gestió dels centres d'activitat cultural de titularitat municipal.
 • Planificació i gestió de biblioteques, museus i sales d'exposició municipals.
 • Promoció d'activitats i cooperació amb entitats culturals.
 • Promoció d'activitats i cooperació amb altres entitats associatives que realitzin activitats culturals. 
 • Gestió, promoció i difusió del patrimoni cultural.
 • Promoció i foment de l'activitat física i esportiva.
 • Planificació i gestió d'equipaments esportius municipals.
 • Promoció esport escolar i de lleure.
 • Foment associacionisme esportiu i relacions amb entitats esportives.
President: Manuela Moya Moya
Membres:: Josep Toquero Pujals, Lucia Teruel Carrillo, Xavier Farriol Roigés, Angels Poblet Antonio, Miguel Angel Hidalgo Gutierrez, Concepción Dolores Insa Gracia, Sandra Gonzalez Rodriguez, Nuria Miret Puyal, Marta Roldán Crespo, Pineda Vaquer Ferrando, Robert Rodriguez Fibla, Ivan Navarro Alguacil

Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat i Civisme

 • Seguretat ciutadana i trànsit : policia local, vigilància auxiliar, protecció civil, planificació, control i ordenació del trànsit, senyalització viària, transport i aparcament públic, atorgament de llicències de turisme, educació i seguretat viària.
 • Recursos humans, organització i règim interior.
 • Serveis públics i logístics municipals.
 • Intervenció i control en l'activitat industrial i comercial, subjecta a algun règim de comunicació,autorització o llicència administrativa.
 • Sanitat i salut pública.
 • Equipaments i serveis funeraris.
 • Mercats municipals i d'encants.
 • Platges: serveis i autoritzacions.
 • Protecció, regulació i autorització de l'ús ciutadà de les vies i espais públics.
 • Patrimoni municipal: inventari i control.
 • Assegurances dels béns, les activitats i els serveis municipals i gestió de les reclamacions de responsabilitat civil i patrimonial.  
 • Formació i gestió del Padró Municipal d'Habitants, Cens Electoral i Censos de l'Estat.
 • Serveis generals d'estadística, registre i arxiu municipal.
 • Defensa i promoció de les activitats agrícoles del municipi i relacions amb les institucions del sector agrícola municipal.
 • Altres serveis i activitats de suport general.
 • Relacions amb les associacions de veïns.
President: Josep Toquero Pujals
Membres:: Cristina Cid Salavert, Xavier Farriol Roigés, Àngels Poblet Antonio, Esmeralda Nuñez Serralta, Juan Antonio Ramírez Rubio, Maria Belén Velasco Gijón, Concepción Dolores Insa Gracia, Nuria Miret Puyal, Mario Téllez Molina, Josep Forasté Casas, Pineda Vaquer Ferrando, Anabel Margalef Alpert

Comissió Informativa d'Hisenda i Innovació

 • Control i fiscalització de la gestió econòmico-financera municipal.
 • Elaboració, gestió, execució i control del pressupost general municipal.
 • Estudi, coordinació, redacció i tramitació de les Ordenances Fiscals.
 • Comptabilitat.
 • Gestió i recaptació de tributs municipals.
 • Tresoreria municipal : planificació, gestió, control i recaptació.
 • Valoració econòmic- financera del patrimoni municipal i del sòl.
 • Planificació i promoció de l'activitat econòmica: comercial, industrial i de serveis.
 • Sistemes d'informació municipal. Administració electrònica. Innovació i Noves Tecnologies.
 • Adscripció orgànica del Patronat Municipal de Turisme i dels organismes supramunicipals.
President: Francesc Xavier Farriol Roigés
Membres:: Lucia Teruel Carrillo, Cristina Cid Salavert, Àngels Poblet Antonio, Esmeralda Nuñez Serralta, Juan Antonio Ramírez Rubio, Maria Belén Velasco Gijón, Miguel Angel Hidalgo Gutiérrez, Mario Téllez Molina, Marta Roldán Crespo, Josep Forasté Casas, Robert Rodriguez Fibla, Anabel Margalef Alpert

Comissió Informativa de Drets Socials, Coneixement i Participació Ciutadana

 • Planificació educativa i gestió dels centres i serveis educatius de titularitat municipal.
 • Formació i promoció en l'àmbit educatiu.
 • Relacions institucionals amb els centres educatius i els seus òrgans de govern i participació, així com amb els organismes de normalització.
 • Col·laboració i coordinació amb centres de formació universitaris.
 • Coordinació i col·laboració en actuacions d'ensenyaments no reglats.
 • Planificació i gestió dels equipaments i activitats per a la gent gran.
 • Coordinació i col·laboració en la gestió dels serveis socials d'atenció primària d'àmbit municipal i coordinació amb les altres administracions públiques o entitats privades.
 • Polítiques i programes socials pels àmbits de la infància, adolescència, gent gran, persones amb disminució, famílies amb necessitats específiques i altres col·lectius d'atenció especial.
 • Programes de Habitatge públic.
 • Polítiques i programes de promoció i garantia de la igualtat de gènere.
 • Polítiques d'igualtat i de garantia d'integració en l'àmbit de la immigració.
 • Promoció i foment de les activitats de solidaritat i cooperació social.
 • Foment i coordinació de la participació ciutadana.
 • Coordinació i impuls d'actuacions en matèria de participació ciutadana destinades a les entitats associatives del municipi.
 • Relacions cíviques.
 • Col·laboració amb les activitats de les entitats associatives ciutadanes.
 • Planificació i gestió dels equipaments cedits a les entitats associatives ciutadanes.  
 • Orientació i inserció laboral dels col·lectius amb especials dificultats.
 • Observatori del mercat laboral.
 • Gestió i coordinació dels plans d'ocupació de les diferents administracions públiques.
 • Formació ocupacional.
 • Formació contínua.
 • Foment i dinamització laboral, especialment en l'àmbit de l'ocupació juvenil.
 • Programes i polítiques en matèria d'infància i joventut.
 • Planificació i gestió dels equipaments destinats als serveis de joventut.
 • Servei d'informació juvenil.
 • Planificació, coordinació i impuls de les diferents àrees municipals adreçades als joves.
 • Promoció i coordinació dels programes d'habitatges per a joves.
 • Relacions i coordinació amb les entitats juvenils.
 • Gestió i recuperació d'espais naturals.
 • Auditories ambientals.
 • Execució i seguiment Agenda 21 Local.
 • Comerç i Consum.
 • Adscripció orgànica del Patronat Municipal de Música.
President: Lucía Teruel Carrillo
Membres:: Manuela Moya Moya, Josep Toquero Pujals, Àngels Poblet Antonio, Esmeralda Nuñez Serralta, Juan Antonio Ramírez Rubio, Sandra Gonzalez Rodriguez, Maria Belén Velasco Gijón, Mario Téllez Molina, Marta Roldán Crespo, Josep Forasté Casas, Pineda Vaquer Ferrando, Anabel Margalef Alpert