Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Comissió Informativa d'Hisenda i Innovació

  • Control i fiscalització de la gestió econòmico-financera municipal.
  • Elaboració, gestió, execució i control del pressupost general municipal.
  • Estudi, coordinació, redacció i tramitació de les Ordenances Fiscals.
  • Comptabilitat.
  • Gestió i recaptació de tributs municipals.
  • Tresoreria municipal : planificació, gestió, control i recaptació.
  • Valoració econòmic- financera del patrimoni municipal i del sòl.
  • Planificació i promoció de l'activitat econòmica: comercial, industrial i de serveis.
  • Sistemes d'informació municipal. Administració electrònica. Innovació i Noves Tecnologies.
  • Adscripció orgànica del Patronat Municipal de Turisme i dels organismes supramunicipals.

President: Francesc Xavier Farriol Roigés


Membres: Lucia Teruel Carrillo , Cristina Cid Salavert , Àngels Poblet Antonio , Esmeralda Nuñez Serralta , Juan Antonio Ramírez Rubio , Maria Belén Velasco Gijón , Miguel Angel Hidalgo Gutiérrez , Mario Téllez Molina , Marta Roldán Crespo , Josep Forasté Casas , Robert Rodriguez Fibla Anabel Margalef Alpert