Informes control financer

Aquest informe és el previst a l'article 219 i 220 del RDL 2/2004 de 5 març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de la Base 42a de les Bases d'execució del Pressupost per l'exercici corresponent.

Data de publicació/actualització: 12 maig 2020