Informació Empleats Públics

Per exercir les seves funcions i prestar els serveis públics que li són propis, l'Ajuntament disposa d'un conjunt d'empleats municipals enquadrats en diverses categories professionals segons les responsabilitats que desenvolupen.

Els llocs de treball dels empleats públics que estan al servei de l'Ajuntament es troben ordenats i classificats en la Relació de Llocs de Treball. Aquesta Relació de Llocs de Treball, més la Plantilla municipal, s'aproven en sessió plenària, com annex dels Pressupostos anuals i en ells s'hi determina la categoria, retribucions, adscripció i altres particularitats pròpies de cada lloc de treball.

Podeu consultar la Relació de Llocs de Treball, la Plantilla municipal i el Personal eventual.

L'Ajuntament no té alts càrrecs, ni directius, ni té alliberats sindicals. 


Etiquetes
26, 27, 9, 9.1.d

Data de publicació/actualització: 29 març 2020


9.1.d
9
2.10