Indicador Text de l'indicador Compliment Pàgines
10 Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?
11 Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?
12 Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
13 Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?
14 Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
15 Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?
  16 Es publiquen les actes del Ple Municipal?
   17 Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?
    18 Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o Pla Estratègic?
    19 Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Pla General d'Ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística així com les seves modificacions puntuals?
    1 Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
    20 Es publiquen les ordenances municipals?
    21 Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?
    22 Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
    23 Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
    S'estan mostrant 1 - 15 de 52 resultats.
    Articles per pàgina 15
    de 4