Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: Actes administratius, objecte de revisió