Pot descargar-se el contingut en XML des del següent link: Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques