Contractes

Addicionalment a la informació que es publica a l'apartat de Contractacions en curs, es relacionen tots els contractes que adjudica l'Ajuntament de Vila-seca en el següent full de càlcul. 

Veureu dues pestanyes, la primera amb tota la relació de contractes i la segona amb les estadístiques d'aquests contractes. Aquí podreu conèixer els imports contractats per l'Ajuntament seguint cada procediment de contractació. Els procediments de contractació venen marcats per la Llei de Contractació del Sector Públic i són més exigents -en quant a garanties de publicitat i concurrència- conforme és major (en general) l'import a contractar. Els procediments per la contractació administrativa són: contractes menors, contractes negociats sense publicitat, contractes negociats amb publicitat, contractes oberts, contractes de col·laboració público-privats i contractes subjectes a regulació harmonitzada.


Etiquetes
13.1.c, 30, 68, 71

Data de publicació/actualització: 06 febrer 2020


13
68 i 71
3.5