Consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou

El Consorci del Centre Recreatiu i Turístic, de Vila-seca i de Salou, es va crear l'any 1992 per garantir la unitat d'acció pública en el seu àmbit, i està integrat per l'administració de la Generalitat de Catalunya i pels ajuntaments de Vila-seca i de Salou.

Els objectius del CRT són:

  • Exercir la gestió urbanística i local sobre l'àmbit territorial del CRT, que comporta l'actuació territorial, entesa com a qualsevol operació de planejament, transformació, urbanització i edificació del sòl, i la gestió urbanística, entesa com el conjunt de les potestats i competències d'ordenació, execució i disciplina urbanística que la llei atribueix als municipis.
  • Exercir, per delegació dels municipis, les facultats de gestió, inspecció, liquidació i recaptació en l'àmbit del CRT de determinats tributs locals.

El consorci està constituït per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els municipis de Vila-seca i de Salou i es governat i administrat pels òrgans següents:

- La Junta de Direcció del Consorci, la qual es compon de:

  1. La persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'economia.
  2. Un membre representant del departament de la Generalitat competent en matèria d'economia, designat pel conseller o consellera d'aquest mateix departament.
  3. Els alcaldes dels municipis de Salou i de Vila-seca que tenen consideració de membres nats.
  4. Tres regidors del municipi de Vila-seca, designats pel Ple d'aquest Ajuntament.
  5. Tres regidors del municipi de Salou, designats pel Ple d'aquest Ajuntament.

- El president i els vice-presidents

http://www.municat.gencat.cat/municat/index.php?page=consulta&mostraEns=9802890004


Data de publicació/actualització: 09 gener 2016


9.1.a

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Consorcis i Mancomunitats