Comptes anuals

Els comptes anuals s'obtenen a partir dels registres comptables del sistema de comptabilitat de l'Ajuntament.

Els documents que integren els comptes anuals són:

  • El balanç de situació
  • El compte de resultats econòmic-patrimonial
  • Els estats de liquidació del Pressupost:
    • Resum de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos
    • Resum de l'estat d'execució del pressupost de despeses
    • Resultat pressupostari
  • La memòria corresponent a l'exercici anual finalitzat.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 13 octubre 2017


11.1.c
79
2.15

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Comptes anuals