Procediment per a la sol·licitud de subvencions

En aquesta secció trobareu tota la informació relacionada amb les subvencions que pot atorgar l'Ajuntament de Vila-seca. Aquí podreu consultar les bases que regulen les convocatòries i els procediments per a la sol.licitud de subvencions.

Com es regula la concessió de subvencions?

La concessió de subvencions es regula per l'aplicació d'unes bases per a cada tipus de subvenció.

El procediment ordinari i habitual de concessió de subvencions serà el de concurrència competitiva. Amb caràcter excepcional, es concediran pel procediment de concessió directa.

Les convocatòries es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província i en aquesta seu electrònica.

Qui pot demanar les subvencions?

Poden demanar subvencions els particulars o les entitats públiques o privades que realitzin activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social, promoure l'associacionisme, fomentar valors socials i culturals, afavorir la cooperació entre el sector públic i privat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

També poden demanar subvencions els autònoms o empreses que contractin treballadors aturats inscrits a la Borsa de Treball municipal, o que instal.lin una nova empresa, dins el programa Impuls a l'Ocupació.

Quins requisits s'han de complir per demanar subvenció?

Amb caràcter general, per poder accedir a una subvenció de l'Ajuntament de Vila-seca cal estar al corrent de pagament dels tributs municipals i, en el cas d'entitats, cal estar degudament constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent.

En funció del tipus de subvenció de que es tracti, s'hauran de complir els requisits establerts en cada una de les bases específiques.

Com i quan es poden presentar les sol·licituds de subvencions?

La presentació de sol.licituds de subvencions, així com els documents de justificació de la despesa, únicament es podrà fer al Registre General de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat al carrer de la Font, 12; telèfon 977 30 93 00. (L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h.)

Les sol.licituds i la documentació requerida s'han de presentar dins el període que s'estableix en cada convocatòria.

En el cas de les entitats i associacions, la documentació també es pot presentar telemàticament, omplint aquesta instància i adjuntant-hi els documents corresponents que trobareu més avall a l'apartat "Entitats i Associacions".

Quines subvencions concedeix l'Ajuntament?

Les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Vila-seca són:

  • Subvencions per a activitats culturals, esportives, juvenils, recreatives, veïnals i de jubilats.
  • Subvencions per a la concessió d'ajuts d'urgència social.
  • Subvencions per a la contractació de persones aturades o creació de noves empreses (Programa Impuls a l'Ocupació)
  • Subvencions per a la reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja construïts a Vila-seca
  • Subvencions per a la instal.lació d'ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatges a Vila-seca
  • Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges al Centre Històric de Vila-seca

Quina documentació cal conèixer per a demanar i justificar una subvenció?

A continuació, podeu consultar tota la documentació relacionada amb les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Vila-seca. Hi trobareu les bases que regulen cada una de les subvencions i els models de sol.licitud i justificació.

Entitats i Associacions

Models per a la sol·licitud:

Models per a la justificació:

 

Benestar social

AJUTS D'URGÈNCIA SOCIALS

 

SUBVENCIONS PER A PERSONES I FAMÍLIES AMB SITUACIÓ DE FRAGILITAT ECONÒMICA

 

Dinamització laboral

IMPULS OCUPACIÓ

SUBVENCIONS EMPRESES AFECTADES PER LA COVID-19

INCENTIUS EMPRESES I NOUS EMPRENEDORS

 

Serveis al Territori

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI 2021

 

Models de sol.licituds i justificació:

Per la línia 1 d'ascensors o cadires elevadores de persones i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatges:

Per la línia 2 per la rehabilitació i pintura de façanes:

Per a la línia 3 de rehabilitació i construcció d'habitatges al centre històric:

Per a la línia 4 d'instal.lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips:

 

Ensenyament

SUBVENCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR. PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES CURS 2021-2022 (dirigit només a les escoles del municipi)

Consulteu-ne les bases

Data per a sol·licitar la subvenció: fins al 30 de juny de 2021

Data per a justificar la subvenció: de l'1 de setembre al 15 d'octubre de 2021

Documentació a aportar:

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LES TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D'INFANTS MUNICIPALS. CURS 2021-2022 

Consulteu-ne les bases

Data per a sol·licitar la subvenció: Fins al 31 d'agost de 2022
Lloc on presentar la documentació: Registre General de l'Ajuntament físicament o mitjançant aquesta Seu Electrònica adjuntant a la instància la següent documentació a aportar.

Documentació a aportar:

 

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ A LES FAMÍLIES DE VILA-SECA AMB FILLS ESCOLARITZATS A LES LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA DEL MUNICIPI

Consulteu-ne les bases i la convocatòria.

Data per a sol·licitar la subvenció: Fins al 31 d'agost de 2022
Lloc on presentar la documentació: Registre General de l'Ajuntament físicament o mitjançant aquesta Seu Electrònica

Documents que cal aportar:

 

Habitatge

SOL·LICITUD D'AJUTS MUNICIPALS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Consulteu-ne les bases i la convocatòria

Termini per presentar sol·licituds: fins el dia 28 de setembre de 2021
Lloc on presentar la documentació: Registre General de l'Ajuntament físicament o mitjançant aquesta Seu Electrònica

Documents que cal aportar:

 

Esport

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER A LES ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS ESPORTIVES PER FOMENTAR L'ESPORT COM A EINA COHESIONADORA, INTEGRADORA I EDUCATIVA

Consulteu-ne les bases

Data per a sol·licitar la subvenció: Fins al 23 de novembre de 2020
Lloc on presentar la documentació: Registre General de l'Ajuntament físicament o mitjançant aquesta Seu Electrònica

Documents que cal aportar:

 

SUBVENCIONS PER A LES ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE FOMENTEN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE FORMA DIRECTA I CONTINUADA I ESPORTISTES A TITOL INDIVIDUAL DE VILA-SECA

Data límit per a sol·licitar la subvenció: 31 d'agost de 2021
Lloc on presentar la documentació: presencialment al Registre General de l'Ajuntament de Vila-seca o telemàticament, adjuntant la documentació requerida a la instància que trobareu a la Seu Electrònica

Documentació general

Associacions i altres entitats esportives del municipi de Vila-seca (Programa A, B, C i D)

Esportistes d'alt rendiment del municipi de Vila-seca (Programa E)

Persones que puguin trobar-se en una situació de dificultat de tipus econòmic i/o social (Programa F)

 

Subvencions atorgades

Aquesta informació la podeu trobar ara al Portal de Transparència, apartat Subvencions.