Procediment per a la sol·licitud de subvencions

En aquesta secció trobareu tota la informació relacionada amb les subvencions que pot atorgar l'Ajuntament de Vila-seca. Aquí podreu consultar les bases que regulen les convocatòries i els procediments per a la sol.licitud de subvencions.

Com es regula la concessió de subvencions?

La concessió de subvencions es regula per l'aplicació d'unes bases per a cada tipus de subvenció.

El procediment ordinari i habitual de concessió de subvencions serà el de concurrència competitiva. Amb caràcter excepcional, es concediran pel procediment de concessió directa.

Les convocatòries es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província i en aquesta seu electrònica.

Qui pot demanar les subvencions?

Poden demanar subvencions els particulars o les entitats públiques o privades que realitzin activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social, promoure l'associacionisme, fomentar valors socials i culturals, afavorir la cooperació entre el sector públic i privat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

També poden demanar subvencions els autònoms o empreses que contractin treballadors aturats inscrits a la Borsa de Treball municipal, o que instal.lin una nova empresa, dins el programa Impuls a l'Ocupació.

Quins requisits s'han de complir per demanar subvenció?

Amb caràcter general, per poder accedir a una subvenció de l'Ajuntament de Vila-seca cal estar al corrent de pagament dels tributs municipals i, en el cas d'entitats, cal estar degudament constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent.

En funció del tipus de subvenció de que es tracti, s'hauran de complir els requisits establerts en cada una de les bases específiques.

Com i quan es poden presentar les sol·licituds de subvencions?

La presentació de sol.licituds de subvencions, així com els documents de justificació de la despesa, únicament es podrà fer al Registre General de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat al carrer de la Font, 12; telèfon 977 30 93 00. (L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h.)

Les sol.licituds i la documentació requerida s'han de presentar dins el període que s'estableix en cada convocatòria.

En el cas de les entitats i associacions, la documentació també es pot presentar telemàticament, omplint aquesta instància i adjuntant-hi els documents corresponents que trobareu més avall a l'apartat "Entitats i Associacions".

Quines subvencions concedeix l'Ajuntament?

Les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Vila-seca són:

  • Subvencions per a activitats culturals, esportives, juvenils, recreatives, veïnals i de jubilats.
  • Subvencions per a la concessió d'ajuts d'urgència social.
  • Subvencions per a la contractació de persones aturades o creació de noves empreses (Programa Impuls a l'Ocupació)
  • Subvencions per a la reparació i pintura de façanes i elements sortints annexes en edificis ja construïts a Vila-seca
  • Subvencions per a la instal.lació d'ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatges a Vila-seca
  • Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges al Centre Històric de Vila-seca

Quina documentació cal conèixer per a demanar i justificar una subvenció?

A continuació, podeu consultar tota la documentació relacionada amb les subvencions que concedeix l'Ajuntament de Vila-seca. Hi trobareu les bases que regulen cada una de les subvencions i els models de sol.licitud i justificació.

Entitats i Associacions

Models per a la sol·licitud:

 

Models per a la justificació:

 

Benestar social

 

Dinamització laboral

 

Serveis al Territori

Models sol.licituds:

1. Instal.lació ascensors i eliminació barreres arquitectòniques

2. Reparació i pintura de façanes

3. Rehabilitació habitatges Centre Històric


 

Subvencions atorgades

Aquesta informació la podeu trobar ara al Portal de Transparència, apartat Subvencions.