Règim de comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis i construccions

Descripció

Un cop finalitzades les obres de construcció d'una nova edificació, s'ha de comunicar la primera utilització i ocupació de l'edifici i/o construcció, així com acreditar el compliment de les condicions de la llicència d'obres d'edificació.

És el tràmit administratiu a través del qual s'autoritza la primera ocupació i/o utilització d'edificis i construccions, un cop finalitzades les obres de construcció.

 

Qui el pot demanar?

La persona, física o jurídica, titular de la llicència d'obres.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església, 26 (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

Cal que ompliu el formulari de comunicació de primera utilització i ocupació i que adjunteu els documents següents:

- Certificació del facultatiu director de les obres que acrediti la data de finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb modificacions posteriors i les condicions imposades i que l'edificació està en condicions d'ésser utilitzada

- Projecte redactat per tècnic competent i visat, en el cas que l'actuació autoritzada hagi sofert modificacions i que la naturalesa de les obres ho requereixi, que reflecteixi l'estat de les obres exactament executades. Aquest projecte haurà de contenir les dades necessàries per tal de poder comprovar que les obres s'ajusten a la normativa urbanística

- Memòria justificativa del compliment de la llicència urbanística de les obres de construcció. La memòria podrà formar part del projecte descrit a l'apartat anterior

- Plànols a escala adequada que deixin constància de les actuacions executades. En el cas que sigui preceptiva la presentació d'un projecte tècnic, s'inclouran en el mateix.

- Justificant del pagament de l'autoliquidació dels drets municipals

-  Document acreditatiu de la representació invocada (si cal)

 


Documentació a aportar

Model de comunicació de primera utilització i ocupació (document pdf) 

 


Data de publicació/actualització: 10 març 2020