Protecció de dades personals

El reconeixement del dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge inclou la garantia i la protecció de les dades personals enteses com qualsevol informació relativa a la persona física que la identifiqui.

Les administracions públiques, en compliment de les seves competències, poden recollir i tractar dades personals sempre que el tractament sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'obtenen.

En aquest marc, l'Ajuntament de Vila-seca compleix estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir-les, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

En tot cas, qualsevol persona que facilita dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Vila-seca pot exercir-hi els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, d'acord amb el que estableix el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades.