Els pressupostos municipals

El pressupost constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer l'Entitat, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici.
Aquí trobareu les aprovacions inicials dels Pressupostos, les modificacions que d'ells es produeixin durant l'exercici i també les liquidacions finals dels mateixos, fins a l'any 2015. 
 

L'any 2016, amb l'entrada en funcionament del Portal de Transparència, la informació passa a actualitzar-se a l'apartat de Pressupost del Portal.