POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l'Ajuntament de Vila-seca estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

És per això que la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre del tractament de dades personals que l'Ajuntament de Vila-seca fa en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis.

Responsable del tractament

L'Ajuntament de Vila-seca és qui ostenta la condició de Responsable del Tractament de les dades personals recollides en aquest espai web.

Informació actualitzada i de qualitat

La informació difosa per l'Ajuntament de Vila-seca per mitjà d'aquest espai web és la vigent en el moment de la publicació i s'actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L'actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L'Ajuntament de Vila-seca no es fa responsable d'aquesta informació, tot i que vetllarà perquè aquests tercers garanteixin la veracitat, actualització i el respecte segons la normativa vigent.

L'Ajuntament de Vila-seca procurarà en tot moment que la informació que es difongui compleixi els requisits d'accessibilitat, reusabilitat i qualitat previstos a la legislació vigent.

Tractament de dades personals

Les dades personals recollides mitjançant els diversos formularis de presentació o documents que es puguin annexar a aquests, es tractaran per part de l'Ajuntament de Vila-seca, per atendre i gestionar les sol·licituds de tramitació, d'informació, de queixes i de suggeriments, de dubtes o manifestació d'opinions o altres que els usuaris puguin manifestar.

Aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat específica de cada Activitat de Tractament, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades -RGPD-).

Tal com estableix el RGPD, l'Ajuntament de Vila-seca manté un Registre d'Activitats de Tractament, on es detallen totes les característiques de cada activitat de tractament. 

Seguretat

L'Ajuntament de Vila-seca garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals així com la implantació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Base jurídica

El Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals obliguen als responsables dels tractaments a disposar d'una base jurídica per poder recollir i tractar dades personals. Si no es disposa de base jurídica, el tractament es considera il·lícit.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades de les persones pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment dels interessats/des (manifestat per l'usuari mitjançant la cumplimentació i enviament del formulari corresponent), en altres el compliment d'una obligació legal per part de l'Ajuntament, en altres el compliment per part de l'Ajuntament d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics, en altres la protecció d'interessos vitals i en altres la execució d'un contracte. En cada activitat de tractament es detalla la base jurídica que legitima el tractament. 

Consentiment

La recollida de dades que es fa en emplenar un formulari web, és imprescindible per poder atendre la petició i/o prestar els serveis que en el mateix formulari es sol·liciten; sense el consentiment en tractar aquestes dades, no es podrà atendre o dur a terme el servei sol·licitat.

En el mateix formulari, o en alguns casos en les pàgines prèvies, l'interessat/da haurà de donar aquest consentiment de forma expressa, clara i inequívoca . 

Drets dels interessats/des

L'interessat podrà exercir els següents drets en relació a la protecció de les seves dades personals:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació
 • Dret a sol·licitar la seva supressió
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Dret a oposar-se al tractament

El dret d'accés a les dades personals permet obtenir la confirmació o no de l'existència d'un tractament de dades personals d'un tercer. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat.

El dret de rectificació permet a l'interessat, la correcció de les seves dades en poder de l'Ajuntament que siguin inexactes o incompletes.

El dret de supressió (o dret a l'oblit) permet obtenir la supressió de les dades que afecten la persona interessada. En cas d'estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s'esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

El dret de limitació del tractament permet utilitzar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d'altre, mentre es verifica l'exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

El dret d'oposició permet demanar a l'Ajuntament que es deixi d'utilitzar una dada determinada per a un tractament concret. Aquest exercici de dret ha d'estar motivat de manera adient, tret que l'habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment de l'interessat.

Procediment per exercir els drets

 1. L'exercici d'aquests drets es fa mitjançant una sol·licitud per part de l'interessat.
 2. La seva presentació no suposa l'atorgament automàtic, doncs l'Ajuntament han de ponderar que la seva concessió no suposi una limitació d'altres drets o un incompliment de les obligacions legals a les que que està sotmès l'Ajuntament.
 3. La resposta de la sol·licitud per part de l'Ajuntament ha de fer-se en un termini màxim d'un mes mitjançant resolució motivada.  Excepcionalment el termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas que sigui necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, fet que l'Ajuntament notificarà a l'interessat, cas de produir-se.
 4. Si en aquest termini màxim, l'Ajuntament no ha notificat la resolució de la sol·licitud a l'interessat, aquest té dret a posar el seu cas en  coneixement del Delegat de Protecció de Dades.
 5. Si l'interesast no obtingués resposta del Delegat de Protecció de Dades o aquesta fós negativa i l'interessat no la trobés conforme, té dret a presentar una reclamació a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Vies per exercir els drets

L'interessat/da podrà exercir aquests drets per dues vies:

 1. Mitjançant un escrit de sol·licitud, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament. En cas que s'actuï mitjançant representant, legal o voluntari, s'haurà d'aportar també el document que acrediti la representació i el document identificatiu del representant.
 2. Mitjançant els formularis d'exercici de drets de protecció de dades personals que hi ha a la Seu electrònica.

Minimització de dades

Un dels principis que conté el RGPD és el de minimització de dades. En base a aquest principi, intentarem no demanar més dades de les estrictament imprescindibles.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l'Ajuntament de Vila-seca compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un missatge de correu electrònic al delegat de protecció de dades o bé un escrit a la seva adreça postal:

Delegat de Protecció de Dades
Ajuntament de Vila-seca
Plaça de l'Església, 26
43480 Vila-seca (TARRAGONA)