Què et trobes en aquesta secció ?

Aquesta pàgina té per finalitat difondre, a travès d'Internet, el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Vila-seca, assegurant la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, conforme a l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions de l'Ajuntament de Vila-seca.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat i de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi, trobaran en el perfil de contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

L'Ajuntament de Vila-seca, per acord de la Junta de Govern de data 5/11/2014, va acordar la sol.licitud d'alta a la Plataforma de Contractació Pública promoguda pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. En aquest sentit, tota la informació que l'Ajuntament publica en el seu Perfil de contractant, ho farà des de la data de 1/01/2015 en aquesta plataforma.  
 
 
Això no obstant i mentre els procediments de contractació anteriors a la data de 1/01/2015  estiguin oberts, es mostrarà la seva informació a l'anterior plataforma informàtica:
 

Document europeu únic de contractació (DEUC)

El DEUC és una declaració de la situació financera, les capacitats i la idoneïtat de les empreses per a un procediment de contractació pública. Està disponible en tots els idiomes de la Unió Europea (d'ara endavant, UE) i s'utilitza com a prova preliminar del compliment dels requisits exigits en els procediments de contractació pública a tota la UE.

El formulari presentat en el marc d'un procediment de contractació pública anterior es pot reutilitzar sempre que la informació continuï sent correcta. Els licitadors poden ser exclosos del procediment o ser objecte d'enjudiciament si la informació continguda en el DEUC s'ha falsejat greument, s'ha ocultat o no es pot completar amb documents justificatius.

> Formulari DEUC