Què et trobes en aquesta secció ?

Aquesta pàgina té per finalitat difondre, a travès d'Internet, el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Vila-seca, assegurant la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, conforme a l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions de l'Ajuntament de Vila-seca.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat i de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi, trobaran en el perfil de contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, els terminis de presentació de proposicions i altres informacions essencials de cada procediment.

L'Ajuntament de Vila-seca, per acord de la Junta de Govern de data 5/11/2014, va acordar la sol.licitud d'alta a la Plataforma de Contractació Pública promoguda pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. En aquest sentit, tota la informació que l'Ajuntament publica en el seu Perfil de contractant, ho farà des de la data de 1/01/2015 en aquesta plataforma.  
 
 
Això no obstant i mentre els procediments de contractació anteriors a la data de 1/01/2015  estiguin oberts, es mostrarà la seva informació a l'anterior plataforma informàtica: