Pagaments en línia

Descripció

Pagaments de taxes, impostos i preus públics municipals en línia amb carta de pagament o autoliquidació/liquidació.

L'Ajuntament de Vila-seca posa a la vostra disposició el canal telemàtic per fer efectiu el pagament dels preus públics, impostos i taxes municipals que us són d'aplicació.

 


Més informació

Què puc pagar?

Podreu satisfer telemàticament els preus públics, impostos i taxes municipals recollits a les ordenances fiscals, i que prèviament l'ajuntament ha emès la corresponent carta de pagament o autoliquidació/liquidació, com per exemple:

 • Preu públic per activitats de formació i joventut.

 • Preu públic utilització instal·lacions esportives.

 • Preu públic per al transport adaptat.

 • Taxa d'ocupació a les platges.

 • Taxa de mercat d'encants a la via pública

 • Taxa ocupació de via pública amb taules i cadires.

 • Taxa ocupació de via pública amb altres instal·lacions, parades o materials.

 • Taxa ocupació de via pública per guals

 • Taxa ocupacions de via pública del sòl, vol o subsòl.

 • Impost sobre l'increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • Taxa per expedició de documents administratius.

 • Taxa per llicències urbanístiques

 • Taxa per la llicència d'auto-taxis

 • Taxa per la llicència d'obertura d'establiments o d'instal·lacions.

 • Taxa de cementiri municipal.

 • Taxa per recollida d'escombraries

 • Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment.

 • Fiances.

 

Com puc pagar en línia?

Per poder realitzar el pagament en línia dels preus públics, impostos i taxes municipals cal que tingueu en compte diversos elements:

 • Documentació requerida

Requeriu la "Carta de pagament o autoliquidació/liquidació" que us ha lliurat l'Ajuntament de Vila-seca on s'identifiquen el codi procediment de recaptació "CPR", el codi de barres, així com també les dades de "Emissor", "Referència", "Identificació" i "Import".

 • Procés de pagament

Cal que accediu, des d´aquesta mateixa pàgina, als terminals de pagament en línia de l'entitat col·laboradora. Un cop hàgiu accedit cal que realitzeu el pagament mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat (VISA, MasterCard, etc.).

Haureu d´emplenar tots els camps del formulari i validar-lo, per formalitzar el pagament. Les dades que us demanaran, les trobarà al vostre document i són les següents:

- IDENTIFICACIÓ (10 núm.)      

- REFERÈNCIA (12 núm.)       

- IMPORT

Exemple:

Podeu accedir a la plataforma de pagaments de La Caixa a través dels següents vincles:

 

 • Justificant

Un cop realitzada la transacció, cal que imprimiu el comprovant de pagament i l´adjunteu a la "Carta de Pagament o autoliquidació/liquidació"; aquests dos documents conformen el document justificatiu de pagament.

 

Entitats col·laboradores

L'entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Vila-seca que permet realitzar el pagament en línia mitjançant targeta bancària o transferència bancària des dels seus espais web segurs és:

Podeu accedir directament al pagament en línia fent clic a la icona.

 

 


Data de publicació/actualització: 03 maig 2019