Òrgans de govern

Conforme la legislació vigent, els òrgans de govern de l'Ajuntament són: 

 • L'Alcalde
 • Els Tinents d'Alcalde
 • La Junta de Govern Local
 • El Ple Municipal
 • Els Grups Municipals
 • Les Comissions Informatives
 • La Comissió Especial de Comptes

 

Retribucions i indemnitzacions a membres de la Corporació

De conformitat amb l'Article 75 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/85 de 2 d'abril, s'estableixen les retribucions i indemnitzacions que tot seguit s'esmenten i que hauran de percebre els regidors que composin la Corporació municipal per l'exercici present, segons acord plenari del 10 de juliol de 2015.
 
Les percepcions en concepte d'indemnitzacions a percebre pels membres de la Corporació en el desenvolupament de les seves funcions, són les següents:
 • Indemnitzacions per assistència a sessions
  • Per sessió plenaria (tots els regidors): 380,00€
  • Per sessió de la Junta de Govern Local (tots els regidors membres): 332,50€
  • Per sessió de Comissió Informativa Permanent, excepte la de Cultura i Esport, per sessió de la Comissió Especial de Comptes i per sessió dels òrgans dels Patronats municipals: 266,00 €
  • Per assistències, en representació municipal a sessions d'òrgans externs o Administracions on l'Ajuntament participi en la seva representació: 108,00€
 • Assignacions a Grups Polítics
  • S'atribueix a cada grup polític dels que composen la Corporació una dotació econòmica per cobertura de despeses generals de la seva activitat a raó de 4.000,00 € per cada grup i 2.200,00 € més per cada regidor, d'acord amb allò que estableix l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
  • Aquesta assignació tindrà caràcter anual i naturalesa de subvenció incondicionada i es destinarà a finançar les despeses de funcionament pròpies del grup i amb les estipulacions previstes en l'esmentat article 73.3 de la Llei 7/85.
 • Establiment de dedicacions exclusives i parcials.
De conformitat amb el previst a la Llei 7/85 s'estableix les següents dedicacions exclusives i parcials:
 • 1r.- L'Alcalde, dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 58.372,36 €, repartides en 14 pagues. 
 • 2n.- La Sra. Regidora delegada de l'Àrea de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques, dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 56.000,00 €, repartides en 14 pagues.
 • 3r.- La Sra. Regidora delegada de l'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana, dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 56.000 euros, repartides en 14 pagues.
 • 4t.- El Sr. Regidor delegat de l'Àrea de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, dedicació parcial del 90%, amb una retribució bruta anual de 50.400,00 € repartides en 14 pagues.
 • 5è.- La Sra. Regidora delegada d'Assumptes del Nucli de la Pineda, dedicació parcial del 60%, amb una retribució bruta anual de 28.800,00 € repartides en 14 pagues.
 • 6è.- El Sr. Regidor delegat d'Esport, dedicació parcial del 60%, amb una retribució bruta anual de 28.800,00 € repartides en 14 pagues.
 • 7è.- Resultarà incompatible la percepció de la dedicació exclusiva i parcial amb qualsevol altra indemnització o emolument dels previstos a l'apartat I.
 • 8è.- Mensualment els serà abonada, automàticament, la retribució corresponent, sense necessitat d'acreditació.