Ordenances Fiscals

Cada Entitat Local requereix de l'obtenció de recursos financers per al desenvolupament de l'activitat municipal. L'exercici de la potestat municipal de gestionar i exigir els tributs s'estableix mitjançant les Ordenances Fiscals.