Ordenances Fiscals

Cada Entitat Local requereix de l'obtenció de recursos financers per al desenvolupament de l'activitat municipal. L'exercici de la potestat municipal de gestionar i exigir els tributs s'estableix mitjançant les Ordenances Fiscals. Les Ordenances Fiscals corresponents a l'exercici 2018 han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 248, de data 29-12-2017.