>>ORDENANCES FISCALS 2022 

(actualitzades a 26-11-2021)

BOPT 22.11.2021

BOPT 26.11.2021

 

NOTA:

Les noves imposicions i algunes modificacions que entren EN VIGOR des del 22 de novembre de 2021 són les següents:

  • Ordenança Fiscal núm. 2.1.14 de la taxa per la concessió d'autoritzacions de publicitat dinàmica. (NOVA)
  • Ordenança Fiscal núm. 2.1.15 de la taxa reguladora del subministrament i gestió de la targeta ciutadana. (NOVA)
  • Ordenança núm. 4.1  reguladora dels preus públics. ANNEX 9  Tarifes preus públics venda publicacions Castell Vila-seca (NOU)
  • Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.
  • Ordenança Fiscal núm. 2.1.5 taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques.
  • Ordenança Fiscal núm. 2.1.8 de la taxa pel servei de clavegueram.
  • Ordenança Fiscal núm. 2.1.9 de la taxa reguladora per ocupacions a les platges.

EN VIGOR des del 26 de novembre de 2021: