Ordenança fiscal 1 Impost sobre béns immobles (document pdf)

Ordenança Fiscal 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (document pdf)

Ordenança Fiscal 3 Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (document pdf)

Ordenança Fiscal 4 Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (document pdf)

Ordenança Fiscal 7 Contribucions especials (document pdf)

Ordenança Fiscal 8 Taxa per expedició de documents administratius (document pdf)

Ordenança Fiscal 10 Taxa per la llicència d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer (document pdf)

Ordenança Fiscal 11 Taxa per llicències urbanístiques (document pdf)

Ordenança Fiscal 12 Taxa per llicència d'obertura d'establiments o instal.lacions (document pdf)

Ordenança Fiscal 14 Taxa de Cementiri Municipal (document pdf)

Ordenança Fiscal 15 Taxa per recollida d'escombreries (document pdf)

Ordenança Fiscal 16 Taxa per la retirada de vehicles abondonats o estacionats irregularment i que pertorbin greument la circulació en la via pública ( document pdf)

Ordenança Fiscal 17 Ordenança reguladora de preus públics (document pdf)

Annex 1- Activitats de joventut (document pdf)

Annex 2- Organització de festes (document pdf)

Annex 4-Transport adaptat (document pdf)

Annex 5-Utilització arees esportives (document pdf)

Annex 6-Utilització auditori i conservatori de múscia (document pdf)

Annex 7-Servei de residència de gent gran (document pdf)

Annex 8 - Servei de llars d'infants municipals ( document pdf)

Ordenança Fiscal 18 Impost sobre activitats econòmiques (document pdf)

Ordenança Fiscal 19 Taxa per la prestació de serveis o realització d'activitats en règim de dret públic (document pdf)

Ordenança Fiscal 20 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic(document pdf)

Annex 1-Ocupacions a les platges(document pdf)

Annex 2-Mercats d'encants a la via pública (document pdf)

Annex 3-Ocupació de via pública amb taules i cadires(document pdf)

Annex 4.Ocupació de via pública amb qualsevol altre mena d'instal·lacions, parades o materials (document pdf)

Annex 5.Ocupació de via pública per entrada i sortida i estacionament de vehicles  (document pdf)

Annex7.Ocupacions de via pública del sòl, vol o subsòl (document pdf)

Ordenança Fiscal 21 Taxa per ensenyaments especials a establiments docents municipals (Conservatori) (document pdf)

Ordenança Fiscal 22 Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i places d'aparcament soterrani municipal (document pdf)

Ordenança Fiscal 24 Taxa de clavegueram (document pdf)

Ordenança Fiscal 26 Taxa pel servei funerari de tanatori municipal (document pdf)

Classificació de carrers