Ordenança fiscal 1 Impost sobre béns immobles (document pdf)

Ordenança fiscal 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (document pdf)

Ordenança fiscal 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (document pdf)

Ordenança fiscal 4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (document pdf)

Ordenança fiscal 7 Contribucions especials(document pdf) 

Ordenança fiscal 8 Taxa per expedició de documents administratius (document pdf)

Ordenança fiscal 9 Taxa per la utilització de l'escut del municipi (document pdf)

Ordenança fiscal 10 Taxa per la llicència d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer (document pdf)

Ordenança fiscal 11 Taxa per llicències urbanístiques (document pdf)

Ordenança fiscal 12 Taxa per llicència d'obertura d'establiments o d'instal·lacions (document pdf)

Ordenança fiscal 13 Taxa per la tramitació de l'autorització ambiental prevista a la Llei 3/1998 (document pdf)

Ordenança fiscal 14 Taxa de cementiri municipal (document pdf)

Ordenança fiscal 15 Taxa per recollida d'escombraries (document pdf)

Ordenança fiscal 16 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment i que pertorbin greument la circulació en la via pública  (document pdf)

Ordenança fiscal 17 Ordenança reguladora dels preus públics (document pdf)

Ordenança fiscal 18 Impost sobre activitats econòmiques (document pdf)

Ordenança fiscal 19 Taxa per la prestació de serveis o realització d'activitats administratives en règim de dret públic (document pdf)

Ordenança fiscal 20 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (document pdf)

Ordenança fiscal 21 Taxa per ensenyaments especials a establiments docents municipals (Conservatori) (document pdf)

Ordenança fiscal 22 Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques i places d'aparcament soterrani municipal (document pdf)

Ordenança fiscal 23 Taxa pel subministrament d'aigua potable (document pdf)

Ordenança fiscal 24 Taxa de clavegueram (document pdf)

Ordenança fiscal 25 Taxa d'aprofitament  especials de domini públic de serveis de subministrament que no afectin a la generalitat del veïnat (document pdf)

Ordenança fiscal 26 Taxa pel servei funerari de tanatori municipal (document pdf)

Ordenança fiscal 27 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil (document pdf)