OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

En aquesta pàgina podeu consultar-hi l'oferta pública d'ocupació  de l'Ajuntament de Vila-seca, així com les diferents convocatòries de selecció de personal.

Abans d'aprovar la convocatòria d'un procés selectiu, cal aprovar i publicar un acte administratiu mitjançant el qual l'Administració dona a conèixer a la ciutadania quines places té intenció de convocar i mitjançant quin sistema. És l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ.

L'oferta pública d'ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Per determinar quines places ha d'incloure l'oferta pública, l'Administració s'ha de subjectar tant al TRLEBEP com a les lleis de pressupostos generals de l'Estat de cada any.

L'execució de l'oferta pública d'ocupació ha de fer-se dins el termini de tres anys. Aquest termini màxim s'ha de comptar a partir de la data de la publicació en el butlletí oficial corresponent. Els processos selectius s'iniciaran un cop s'hagin aprovat les corresponents convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat. Al mateix temps, es publicaran al web de la corporació.

Com que la naturalesa jurídica de l'oferta pública d'ocupació és la d'un acte administratiu, els seus efectes finalitzen amb la convocatòria i la resolució dels processos selectius que conté. Per això, si un cop finalitzat el procés selectiu les places queden vacants, per poder-les tornar a convocar caldrà incorporar-les a una nova oferta pública.

Podeu consultar, accedir i tramitar la inscripció a les convocatòries i processos de selecció que estiguin oberts per a cobrir les places de l'Oferta Pública d'ocupació, o les diferents convocatòries per a constitució de Borses de treball temporals a través dels següents enllaços:

CONVOCATÒRIES  DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

CONVOCATÒRIES PER A CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL TEMPORALS

 

Podeu consultar el document de l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ per a l'any 2020.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

 

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

 

 

MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIU/VA RECURSOS HUMANS

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Convocatòria. Anunci DOGC

Data de presentació d'instàncies: del 22 de maig al 10 de juny de 2021.

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

 

BORSES DE TREBALL

 

BORSA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Data de presentació d'instàncies: del 02 al 21 de juny de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

 

BORSA DE TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A CULTURAL 2021

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Publicació DOGC extracte Bases i convocatòria

LLista provisional d'admesos/es i exclosos/es. Termini presentació esmenes del 31 de maig fins el 04 de juny de 2021 ambdós inclosos

Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es. Data de proves

Resultats proves català

Data de presentació d'instàncies: del 13 al 24 de maig de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

 

BORSA D'AGENTS DE POLICIA LOCAL 2021

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Convocatòria. Anunci DOGC

Llista d'admesos i exclosos provisional

Decret d'admesos i exclosos definitiu. Data de proves

Acta dia 10/05/2021 - resultats proves cultural i teòrica

Acta dia 14/05/2021 - resutalts proves físiques

Acta dia 17/05/2021 - resultats prova psicotècnica

Esmena error material acta resultats prova psicotècnica

Anunci aprovació constitució borsa complementària estiu 2021

Acta dia 24/05/2021 - resultats finals

Data presentació instàncies: del 12 al 31 de març de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

 

BORSA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE RECURSOS HUMANS

Bases i convocatòria. Publicació BOPT

Convocatòria. Anunci DOGC

Llista d'admesos i exclosos provisional

Llista d'admesos i exclosos definitiva

Resultats de la prova de català

Acta procés de selecció i resultats finals

Data de presentació instàncies: de l'11 al 22 de febrer de 2021

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

 

BORSA D'AGENTS DE POLICIA LOCAL 2020

Protocol d'actuació davant la COVID-19 per a participar en processos selectius.

Declaració responsable per a participar en les proves dels processos selectius.

Per venir a les proves podeu imprimir el imprès d'autoresponsabilitat de la generalitat. Enllaç

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Enllaç per presentar instàncies a partir d´11-11-2020 al 20-11-2020

Llista admesos i exclosos provisional Actualitzat 5-1-21

Modificació de les bases. Publicació BOPT

Decret admesos i exclosos definitiu. Data de proves.

Resultats prova de català.

Acta dia 04/02/21- resultats proves escrites

Acta dia 12/02/21 - resultats proves d'aptitud física

Acta dia 18/02/2021- resultats prova psicotècnica

Acta dia 16/03/2021 - resultats finals

 

BORSA DE TREBALL DE DIFERENTS PERFILS DE SERVEIS SOCIALS

Referència de la convocatòria

NOM DEL LLOC A COBRIR

GRUP

TITULACIÓ REQUERIDA

RESULTATS PROVA PRÀCTICA I DIA, HORA I LLOC ENTREVISTA

2020/2708/1

Treballadors/res socials

A2

Grau o diplomat en treball social

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista.

Dia i hora prova català

Acta final definitiva

2020/2708/2

Educadors/res socials

A2

Grau o diplomat en educació social

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

2020/2708/3

Treballador/acomunitari/ària

A2

Grau o diplomat en educació social o treball social.

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

2020/2708/4

Psicòleg/a social

A1

Grau o llicenciatura en psicologia

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

2020/2708/5

Tècnic/a d'immigració

C1

Cicle formatiu de grau superior en Serveis socioculturals i a la comunitat.

Especialitat Integració social

Resultats prova pràctica i dia i hora entrevista

Acta final

 

Protocol d'actuació davant la COVID-19 per a participar en processos selectius.

Per venir a les entrevistes podeu imprimir el imprès d'autoresponsabilitat de la generalitat. Enllaç

Declaració responsable per a participar en les proves dels processos selectius. PORTAR EL DIA DE LES DIFERENTS ENTREVISTES.

Bases i convocatòria. Anunci al BOPT

Enllaç per presentar instàncies a partir del 21-11-2020 al 30-11-2020

Decret admesos i exclosos  provisional.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de proves.

Resultats prova de català.

 

MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DE GESTIÓ DOCUMENTAL I INNOVACIÓ

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

Pendent publicació BOPT de l'anunci de la resolució d'un recurs de reposició presentat per l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.  I nous plaços per a la presentació d'instàncies.

Publicació BOPT. Modificació bases

Publicació DOGC. Modificació bases.

Nou període de presentació d'instàncies. Del 12-11 AL 23--11.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Decret admesos i exclosos definitiu. Canvi membres tribunal. Data prova: Dia 9-11-2020

Acta procés de selecció i resultats finals

 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 PRIMERA CONVOCATÒRIA

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES QUE FORMARAN PART DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA

La relació dels llocs de treball oferts en el Pla d'Ocupació Municipal objecte d'aquesta convocatòria són els següents:

Lloc de treball Grup Mesos Jornada Núm. places
Encarregat/da AP 6 32h/setmanals 1
Peó/na de serveis generals AP 6 28h/setmanals 8
Auxiliar serveis AP 6 28h/setmanals 2
Prospector/a habitatges C1 6 28h/setmanals 2
Agent cívic/a C2 3 32h/setmanals 6
Pilot drone C1 6 32h/setmanals 1
Tècnic/a suport promoció i foment Ocupació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a polítiques d'Acció Social i Participació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a de suport Polítiques d'Igualtat A2 6 28h/setmanals 1
Suport àrea de Cultura coneixem. i Rel. Cíviques C1 6 28h/setmanals 1
Suport dinamització i promoció activitats comercials C1 6 28h/setmanals 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I REQUISITS

Relació definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu dels llocs de treball d'Agent cívic i Pilot de drone

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 SEGONA CONVOCATÒRIA

Bases i segona convocatòria Pla D'Ocupació 2020

Instància genèrica

Relació definitiva de persons admeses i excloses, segona convocatòria

 
 
Termini per presentar instàncies el 18 de febrer de 2021 a les 23.59h