OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

En aquesta pàgina podeu consultar-hi l'oferta pública d'ocupació  de l'Ajuntament de Vila-seca, així com les diferents convocatòries de selecció de personal.

Abans d'aprovar la convocatòria d'un procés selectiu, cal aprovar i publicar un acte administratiu mitjançant el qual l'Administració dona a conèixer a la ciutadania quines places té intenció de convocar i mitjançant quin sistema. És l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ.

L'oferta pública d'ocupació de cada entitat local està constituïda per les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Per determinar quines places ha d'incloure l'oferta pública, l'Administració s'ha de subjectar tant al TRLEBEP com a les lleis de pressupostos generals de l'Estat de cada any.

L'execució de l'oferta pública d'ocupació ha de fer-se dins el termini de tres anys. Aquest termini màxim s'ha de comptar a partir de la data de la publicació en el butlletí oficial corresponent. Els processos selectius s'iniciaran un cop s'hagin aprovat les corresponents convocatòries per la Junta de Govern que seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat. Al mateix temps, es publicaran al web de la corporació.

Com que la naturalesa jurídica de l'oferta pública d'ocupació és la d'un acte administratiu, els seus efectes finalitzen amb la convocatòria i la resolució dels processos selectius que conté. Per això, si un cop finalitzat el procés selectiu les places queden vacants, per poder-les tornar a convocar caldrà incorporar-les a una nova oferta pública.

Podeu consultar, accedir i tramitar la inscripció a les convocatòries i processos de selecció que estiguin oberts per a cobrir les places de l'Oferta Pública d'ocupació, o les diferents convocatòries per a constitució de Borses de treball temporals a través dels següents enllaços:

CONVOCATÒRIES  DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

CONVOCATÒRIES PER A CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL TEMPORALS

 

Podeu consultar el document de l'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ per a l'any 2020.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

 

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

 

BORSES DE TREBALL

BORSA D'AGENTS DE POLICIA LOCAL

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Enllaç per presentar instàncies a partir d´11-11-2020 al 20-11-2020

 

BORSA DE TREBALL DE DIFERENTS PERFILS DE SERVEIS SOCIALS

Bases i convocatòria. Anunci al BOPT

Enllaç per presentar instàncies a partir del 21-11-2020 al 30-11-2020

Referència de la convocatòria NOM DEL LLOC A COBRIR GRUP TITULACIÓ REQUERIDA
2020/2708/1 Treballadors socials A2 Grau o diplomat en treball social
2020/2708/2 Educadors socials A2 Grau o diplomat en educació social
2020/2708/3 Treballador comunitari A2 Grau o diplomat en educació social o treball social.
2020/2708/4 Psicòleg social A1 Grau o llicenciatura en psicologia
2020/2708/5 Tècnic d'immigració C1

Cicle formatiu de grau superior en Serveis socioculturals i a la comunitat.

Especialitat Integració social

 

 

MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA 2020

CAP DE SERVEIS TERRITORIALS I PLANIFICACIÓ

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Acta procés de selecció i resultats finals

 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS I RÈGIM INTERN

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Acta procés de selecció i resultats finals

 

RESPONSABLE DE GESTIÓ DOCUMENTAL I INNOVACIÓ

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Convocatòria. Anunci DOGC.

Data de presentació instàncies: del 5-9 al 24-09-2020

Preferentment la presentació d'instàncies serà ONLINE. Enllaç

També es podrà presentar per qualsevol dels mitjans de l'article 16.4 de la Llei 39/15 (LPACAP)

Publicació BOE. Convocatoria.

Pendent publicació BOPT de l'anunci de la resolució d'un recurs de reposició presentat per l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.  I nous plaços per a la presentació d'instàncies.

Publicació BOPT. Modificació bases

Publicació DOGC. Modificació bases.

Nou període de presentació d'instàncies. Del 12-11 AL 23--11.

 

PROMOCIÓ INTERNA 2020

SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Annex 1. Temari.

Publicació DOGC. Convocatòria.

Data presentació instàncies: 5-8 al 24-8.2020

Publicació BOE. Convocatoria.

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Canvi en el lloc de convocatòria del Tribunal qualificador i en el lloc de la primera prova establert en el Decret anterior.

Acta núm.1. Constitució Trbunal. Resultats 3r i 4rt exercici. Mèrits

 

ADMINISTRATIU/VA. C1

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Publicació DOGC. Convocatòria.

Publicació BOE. Convocatoria.

Data de presentació instàncies: del 22-8 al 10-09-2020

Decret admesos i exclosos  definitiu. Data de la primera prova

Acta núm.1. Constitució Tribunal. Resultats finals

 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 PRIMERA CONVOCATÒRIA

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES QUE FORMARAN PART DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA

La relació dels llocs de treball oferts en el Pla d'Ocupació Municipal objecte d'aquesta convocatòria són els següents:

Lloc de treball Grup Mesos Jornada Núm. places
Encarregat/da AP 6 32h/setmanals 1
Peó/na de serveis generals AP 6 28h/setmanals 8
Auxiliar serveis AP 6 28h/setmanals 2
Prospector/a habitatges C1 6 28h/setmanals 2
Agent cívic/a C2 3 32h/setmanals 6
Pilot drone C1 6 32h/setmanals 1
Tècnic/a suport promoció i foment Ocupació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a polítiques d'Acció Social i Participació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a de suport Polítiques d'Igualtat A2 6 28h/setmanals 1
Suport àrea de Cultura coneixem. i Rel. Cíviques C1 6 28h/setmanals 1
Suport dinamització i promoció activitats comercials C1 6 28h/setmanals 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I REQUISITS

Relació definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu dels llocs de treball d'Agent cívic i Pilot de drone

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020 SEGONA CONVOCATÒRIA

Bases i segona convocatòria Pla D'Ocupació 2020

Instància genèrica

Relació provisional de persones admeses i excloses, segona convocatòria

Termini presentació d'esmenes del 18 de novembre a l'1 de desembre de 2020