Es comunica que aquelles referències a la llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que puguin existir a les següents ordenances i reglaments han quedat substituïdes per les corresponents a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que deroguen la llei 11/2007.

Ordenances