Normativa i Tauler d'anuncis

En aquest apartat trobareu la normativa municipal en forma d'ordenances i reglaments vigents, reguladors del funcionament de diferents aspectes de la vida al municipi.

També hi trobareu els anuncis i edictes que l'Ajuntament publica al Tauler d'anuncis electrònic pel seu coneixement públic.

La publicació en el tauler d'anuncis electrònic i en el diari o butlletí oficial corresponent substitueix la notificació si conté els elements de la notificació determinats per la legislació bàsica, en els supòsits que marca la llei (Article 58.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya).

"Supòsits:

  1. Quan la notificació s’ha de practicar per mitjà d’anuncis en el tauler d’edictes de l’ajuntament de l’últim domicili en els casos en què les persones interessades en un procediment són desconegudes, s’ignora el mitjà o el lloc de la notificació i aquesta no s’ha pogut practicar, malgrat que s’ha intentat.
  2. Quan les persones destinatàries de l’acte són una pluralitat indeterminada.
  3. Quan es tracta d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus. En aquest supòsit, les convocatòries successives s’han de publicar almenys a la seu electrònica corresponent i amb els mateixos efectes. Aquesta circumstància s’ha d’indicar en la convocatòria del procediment, i no tenen validesa les publicacions que s’efectuïn en llocs diferents."