Instruments de gestió en tràmit

 

1) ESTUDI DE DETALL DE LA ILLA 6.2 DEL PLA PARCIAL PP-VI-2 LES ILLES PROMOGUT PER TRANSMABER SL 

 

a) Projecte de l'Estudi de Detall 

b) Acord aprovació inicial 

c) Acord aprovació definitiva