Llicència d'obres

Descripció

Per executar obres o altres actuacions urbanístiques heu de realitzar aquest tràmit.

Estan subjectes al règim de llicència d'obres les actuacions descrites a l'article 187 del TRLUC i les no incloses al Règim de Comunicació d'obres, com les següents:

 • Les parcel·lacions urbanístiques.
 • Obres de construcció i edificació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents, excepte les de rehabilitació, reforma o modificació que no suposen una afectació exterior de l'edifici o construcció
 • La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
 • Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 • Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl.
 • L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
 • La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
 • La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats.
 • Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.
 • La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars.
 • Actuacions que afectin el patrimoni històric i artístic.

 

Qui el pot demanar?

La persona, física o jurídica, que sigui promotora de les actuacions urbanístiques descrites anteriorment.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit a l'Ajuntament de Vila-seca, Plaça de l'Església, 26 (Tel 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.15h a 14h i també els dilluns de 16.30h a 18.30h entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.

Cal que ompliu el formulari de sol·licitud de llicència d'obres i que adjunteu els documents següents:

 • Sol·licitud segons model normalitzat.
 • Dues còpies del projecte visat
 • Assumeix dels tècnics visat (document que justifica quin tècnic es fa responsable de l'obra, degudament autoritzat pel Col·legi professional corresponent)
 • Programa de control de qualitat (en cas d'habitatges)
 • Estudi de seguretat i salut
 • Full de dades estadístiques d'edificació i habitatge
 • Certificat del gestor de residus autoritzat
 • Justificant del dipòsit de la fiança general, en el cas que l'Ordenança Fiscal així ho determini
 • Justificant de l'autoliquidació dels drets municipals, en el cas que l'Ordenança Fiscal així ho determini.

 

Tràmit telemàtic


Documentació a aportar

Model de Sol·licitud de llicència d'Obres (document pdf)

 

Preu

Hi ha diverses bonificacions que van del 50 al 90% de l'impost de construccions,  instal·lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques, per obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat, per rehabilitació o arranjament de façanes, per la instal·lació de sistemes de generació d'energies renovables i  per la rehabilitació d'edificis.

També disposen d'exempció de la taxa per llicències urbanístiques les llicències d'obres amb un pressupost inferior a  6.010 €, les de conservació interior d'edificis, substitució de fulles de buits, construcció de tanques o tancaments a la zona rural que no confrontin amb vies i camins públics i les de rehabilitació o arranjament de façanes i terrats o teulades.

Per a més informació, consulteu les ordenances fiscals, concretament la 1.3 i la  2.1.5.


Data de publicació/actualització: 11 març 2021