Alcalde president

Il·lm. Sr. Pere Segura Xatruch

 

Vocals

  • Sra. Manuela Moya Moya

  • Sr. Josep Toquero Pujals

  • Sra. Lucía Teruel Carrillo

  • Sr. F. Xavier Farriol Roigés

  • Sr. Ivan Navarro Alguacil

  • Sra. Cristina Cid Salavert

  • Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta

 

 

Competències

Segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple i té les següents atribucions:

  1. L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

 

Delegacions de l'Alcaldia

L'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret de 28 de juny de 2019, va delegar en la Junta de Govern Local les competències que a continuació e relacionen:

a) Aprovació de les liquidacions tributàries, resolució dels recursos de reposició interposats contra les mateixes i aprovació dels ajornaments i fraccionament de pagaments.

b) Aprovació de les factures.

c) Aprovació de certificacions d'obres, serveis i subministraments.

d) Aprovar l'atorgament de tota classe de subvencions, excepte els ajuts d'urgència social, incloent l'aprovació de la justificació de les despeses subvencionades.

e) Sol·licitar i acceptar l'atorgament de subvencions de tota classe quan la disposició que reguli la convocatòria no estableixi que sigui el Ple de l'Ajuntament l'òrgan competent per sol·licitar-les i acceptar-les, així com aprovar la justificació de la despesa corresponent.

f) Aprovar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com amb entitats i particulars, en matèries que no siguin competència del Ple.

g) Aprovar l'oferta pública d'ocupació de conformitat amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

h) Aprovar les Bases per a la selecció de personal fix, interí i temporal i per als concursos de provisió de llocs de treball, així com efectuar les convocatòries que desenvolupin les bases aprovades.

i) Nomenament del personal i la seva sanció, excepte la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.

j) Selecció, nomenament i destitució de funcionaris interins.

k) Selecció, nomenament i acomiadament de personal interí laboral no permanent.

l) Aprovar les comissions de serveis i permutes dels funcionaris de la corporació.

m) Els expedients de contractació de tota naturalesa (obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, especials i privats ), que siguin competència de l'alcaldia segons estableix la disposició addicional 2a de la Llei de Contractes del Sector Públic. La delegació compren totes les facultats atribuïdes a l'òrgan competent relatives a l'adjudicació, modificació, interpretació i resolució dels procediments, incloent l'aprovació de les recepcions i de les devolucions de garanties, les revisions de preus, la transmissió dels contractes i la imposició de sancions.

n) Els expedients relatius a l'atorgament de concessions de caràcter plurianual, que siguin competència de l'alcaldia segons estableix la disposició addicional 2a de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La delegació compren totes les facultats atribuïdes a l'òrgan competent relatives a l'adjudicació, modificació, interpretació i resolució dels procediments incloent l'aprovació de les recepcions i de les devolucions de garanties, les revisions de preus, la transmissió de les concessions i la imposició de sancions.

o) Alienar, permutar, o gravar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat municipal quan sigui competència de l'alcaldia segons estableix la disposició addicional 2a de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La delegació compren totes les facultats atribuïdes a l'òrgan competent necessàries fins a la formalització de l'alienació, permuta o gravamen.

p) Adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan sigui competència de l'alcaldia segons estableix la disposició addicional 2a del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. La delegació compren totes les facultats atribuïdes a l'òrgan competent necessàries fins a la formalització de l'adquisició del bé o dret patrimonial.

q) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis, la contractació dels quals sigui competència de l'alcalde.

r) L'atorgament de tota classe de llicències i autoritzacions, excepte els procediments que s'incoïn a resultes del règim de comunicació en matèria urbanística.

s) Emissió d'informes i atorgament de llicències i autoritzacions i les seves modificacions, en els expedients d'activitats subjectes a les prescripcions de la legislació en matèria de prevenció i control ambiental d'activitats.

t) L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estiguin expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

u) Aprovació dels informes en tots aquells expedients en què intervingui una altra administració o hagin de resoldre's per aquesta, en aquells supòsits en què la competència no estigui expressament atribuïda al Ple.

v) La potestat sancionadora en matèria d'infraccions d'Ordenances Municipals i de protecció de la legalitat urbanística que no estigui atribuïda a altres òrgans, excepte la incoació de l'expedient i l'adopció de mesures cautelars, que continuarà sent competència de l'Alcaldia.

 

Règim de funcionament de la Junta de Govern Local

L'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret de 21 de juny de 2019, va establir el règim de funcionament de la Junta de Govern Local, que és el següent: 

 

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària sota la Presidència de l'alcalde i amb l'assistència del secretari, amb la periodicitat determinada pel Ple. La sessió es realitzarà a la Sala de la Junta de Govern local de la Casa Consistorial. En cas de necessitat, apreciada per l'alcaldia, es podrà convocar un altre dia i hora.

 

L'interventor haurà de ser citat per tal que assisteixi a la sessió, llevat que a l'ordre del dia no hi figuri cap assumpte que impliqui ingrés o despesa o tingui contingut econòmic.

 

La Junta de Govern Local podrà adoptar acords sobre matèries i assumptes que es refereixin a les competències que li hagin estat delegades per l'Ajuntament Ple i per l'Alcaldia.

 

Les sessions extraordinàries i urgents tindran lloc quan, amb aquest caràcter, siguin convocades per l'alcalde.

 

L'alcalde podrà en qualsevol moment reunir la Junta de Govern Local quan estimi necessari conèixer el seu parer o demanar la seva assistència, amb anterioritat a dictar resolucions en exercici de les seves atribucions.

 

La Comissió de Govern en les seves reunions deliberants, d'assistència i assessorament a l'alcalde, no podrà adoptar cap acord, formalitzant-se el resultat de les deliberacions en forma de dictamen.

 

L'alcalde o el secretari podran ser substituïts en cas d'absència o infermetat per les persones designades per tal cas.

 

Les citacions i convocatòries per la sessió seran trameses i s'hauran de posar els expedients a disposició dels membres de la Junta de Govern Local amb 2 dies d'antelació en les sessions ordinàries.

 

L'ordre del dia serà comprensiu dels assumptes que es sotmetin a resolució i anirà acompanyat de les còpies dels dictàmens i propostes que se sotmetin a aquesta.

 

Juntament amb l'ordre del dia i la convocatòria, s'haurà de trametre als senyors membres de la Junta de Govern Local l'acta de la sessió anterior.

 

En cas de sessions extraordinàries i urgents, abans d'entrar a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, haurà de ser declarada la urgència, mitjançant acord favorable de la majoria absoluta dels membres.

 

Les sessions de la Junta de Govern Local no seran públiques, excepte quan tractin assumptes delegats pel Ple, sense perjudici de la publicitat de les actes i acords que es prenguin i comunicació a les Administracions Estatal i Autonòmica. A més, s'haurà de trametre a tots els membres de la Corporació còpia de l'acta de totes les sessions que celebri.

 

Per a la vàlida constitució de la Junta de Govern Local es requereix l'assistència de la majoria absoluta dels seus components. Si no existís quòrum, es constituirà en segona convocatòria, una hora després senyalada per la primera, essent suficient l'assistència de la tercera part dels membres i en tot cas, un nombre no inferior a tres.

 

A les sessions i reunions de la Junta de Govern Local, l'alcalde podrà requerir la presència de membres de la Corporació no pertanyents a la Junta de Govern Local, o de personal al servei de l'Ajuntament, per tal d'informar sobre les seves activitats o sobre aspectes o qüestions en les que es consideri convenient la seva aportació.

 

En tot allò que no estigui especificat en el present Decret, seran d'aplicació els articles 112 i 113 del ROF i supletòriament les disposicions de la legislació vigent pel que fa al Ple de la Corporació.

 

L'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret de 21 de juliol de 2019, va resoldre convidar assistir a les sessions de Junta de Govern Local als portaveus dels grups municipals de Ciudadanos de Vila-seca, Sr. Juan Antonio Ramírez Rubio; Vila-seca en Comú, Sr. Mario Téllez Molina, i Decidim Vila-seca-Acord Municipal, Sr. Josep Forasté Casas, per la qual cosa se'ls hi comunicarà la convocatòria de cada sessió amb la mateixa antelació que la resta de membres.

 

Calendari de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària sota la Presidència de l'alcalde i amb l'assistència del secretari, amb la periodicitat determinada pel Ple. La sessió es realitzarà a la Sala de la Junta de Govern local de la Casa Consistorial. En cas de necessitat, apreciada per l'alcaldia, es podrà convocar un altre dia i hora.