Alcalde

Il·lm. Sr. Pere Segura Xatruch

 

Competències.

Segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions :
 
a) Dirigir el govern i l'administració municipal.
 
b) Representar l'ajuntament.
 
c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat .
 
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals .
 
e) Dictar bans.
 
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 
g) Aprovar l'oferta d' ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques .
 
h) Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d'aquesta Llei.
 
i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.
 
j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització .
 
k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
 
l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.
 
m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediat al Ple .
 
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 
ñ) ( Derogada )
 
o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 
p) ( Derogada )
 
q) L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 
r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 
s) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.
 
L'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), e) , j) , k) , l) i m) del paragraf que detalla les seves atribucions. No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions previstes en el paràgraf j).
 
Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.
 
 

Tinents d'Alcalde.

L'Alcaldia-Presidència, mitjançant decret de 21 de juny de 2019, va procedir al nomenament dels tinents d'alcalde i establir les condicions del desenvolupament de les seves funcions:
 
  • 1a  Tinenta d'alcalde: Sra. Manuela Moya Moya                   
  • 2n Tinent d'alcalde: Sr. Josep Toquero Pujals
  • 3a  Tinenta d'alcalde: Sra. Lucía Teruel Carrillo                     
  • 4t  Tinent d'alcalde: Sr. F. Xavier Farriol Roigés
  • 5è Tinent d'alcalde: Sr. Ivan Navarro Alguacil              
En cas d'absència, vacant o malaltia de l'Alcaldia, les atribucions i competències que li reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades pels Tinents d'alcalde, de conformitat amb l'ordre establert en el punt anterior.
 
A aquests efectes, l'Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent/a d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències segons l'ordre establert.
 
Els Tinents d'alcalde afectats, hauran de mantenir informada a l'Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per l'Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.