Inscripció al registre d'animals de companyia

Descripció

El Registre d'Animals de Companyia és un registre administratiu creat per censar els animals de companyia existents al municipi (gossos, gats, fures i altres).

 

Qui el pot demanar?

Poden sol·licitar la inscripció al Registre d'Animals de Companyia qualsevol persona física que sigui major d'edat i/o persona jurídica sempre que sigui propietari/a d'un d'aquests animals.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Amb CITA PRÈVIA sol·licitada a través de la seu electrònica https://seuelectronica.vila-seca.cat, a l' oficina del servei de cens d'animals domèstics, a la planta baixa de la Casa Consistorial.

Amb CITA PRÈVIA, sol·licitada a través de la seu electrònica https://seuelectronica.vila-seca.cat, al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat al carrer de la Font, 12. ( horari del registre: De Dilluns a Divendres de 9:15 a 14 h. i Dilluns de 16 a 18:30 h.)
 

Com podeu fer el tràmit per la seu?

Complimentant el formulari electrònic següent i adjuntant la documentació corresponent.

Enllaç document instància genèrica:


Documentació a aportar

Per sol·licitar la inscripció al Registre d'Animals de Companyia, caldrà presentar la següent documentació;

 1. Dades del propietari o posseïdor de l'animal: nom i cognoms, document d'identitat, domicili i telèfon.

 2. Dades de l'animal: espècie, raça, sexe i color, data de naixement, sistema d'identificació utilitzat, codi d'identificació i domicili habitual de l'animal, així com altres circumstàncies que puguin ser determinants de perillositat. Cartilla sanitària de l'animal.

 3. Document acreditatiu de la identificació de l'animal amb microxip.

En el cas dels gossos considerats potencialment perillosos, a més de la inscripció al Registre d'Animals de Companyia, s'haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal per a la tinença / conducció dels mateixos, per la qual cosa la documentació serà la següent;

 1. Dades del propietari o posseïdor de l'animal: nom i cognoms, document d'identitat, domicili i telèfon.

 2. Dades de l'animal: espècie, raça, sexe i color, data de naixement, sistema d'identificació utilitzat, codi d'identificació i domicili habitual de l'animal, així com altres circumstàncies que puguin ser determinants de perillositat. Cartilla sanitària de l'animal.

 3. Document acreditatiu d'haver identificat l'animal amb microxip.

 4. Certificat negatiu d'antecedents penals, el qual serà sol·licitat per l'Ajuntament. (Omplir i adjuntar autorització de consulta de dades a altres administracions públiques consentiment informat).

 5. Declaració jurada del sol·licitant de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l'article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos (Omplir i adjuntar declaració jurada).

 6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement degudament autoritzat. (Centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir).

 7. Fotocòpia de la pòlissa i de l'últim rebut pagat de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, on hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la renovació de l'assegurança, s'haurà de presentar una còpia del rebut d'aquesta a l'Ajuntament per tal de comprovar la seva vigència.

 8. Document acreditatiu d'haver identificat l'animal amb microxip.

Declaració jurada (Document pdf)

Sol·licitud penals (Document pdf)

 

Preu

Aquest tràmit és gratuït.

 


Data de publicació/actualització: 01 desembre 2020