Llista de continguts

Altres

Part I
Part II
Part III
Part IV

Acord plenari de 20-11-2018
Normes complementàries de la funció interventora (Annex 1)
Índex de les fitxes de la funció interventora (Annex 2)
Fitxes individuals de cada procediment (Annex 3)


Reglaments


Es comunica que aquelles referències a la llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que puguin existir a les següents ordenances i reglaments han quedat substituïdes per les corresponents a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que deroguen la llei 11/2007.


Ordenances