Llista de continguts

Estat de despeses (document pdf)

Estat d'ingressos (document pdf)

Resultat pressupostari (document pdf)

Romanent de tesoreria (document pdf)